ရပ္ရြာအေျချပဳသက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရး

      ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုိရီးယားအာဆီယံ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သက္ႀကီး ရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္းကုိ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးျပီး အထီးက်န္ ဆန္ေနေသာ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ားကုိ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ဘဝ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ေနထုိင္ ႏုိင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

      ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ သက္ႀကီးရြယ္အုိ အလြန္အမင္း မ်ားျပားသည့္ ျပႆ      နာကုိ ရင္မဆုိင္ရ ေသးေသာ္လည္း ေနာင္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းျပႆ      နာကုိ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိးပြားလာမည့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ားအားလုံး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ သြက္လက္ က်န္းမာၿပီး လုံၿခံဳစိတ္ခ် ရတဲ့ဘဝမ်ဳိးျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ

Elderly Care Services

    Although Myanmar is not facing tremendous problem of ageing like other countries, it is going to face the serious problem in the coming decades. The Department of social welfare is carrying out the task for dignified, active and healthy life of older people as an important task. The department is exploring innovative methods of care since formal homes for the aged are not good enough for the effective care of the aged in the future.

Commemorating of the International Day of Older People

In accordance with the resolution of the 52nd General Assembly of the United Nations and the recommendation of the 35th meeting of the United Nations Commission for Socioeconomic Development, the UNESCAP decided to commemorate the International Day of Older people on every 1st October with a motto “International Years of Older Persons towards a Society for all Ages”.

Asia-Pacific Regional Conference on Ageing

        In the conference of Melborne, Australia in 2010, Help Age International proposed Myanmar for hosting the Asia-Pacific Regional Conference on Ageing 2012 since Myanmar was implementing home care services for elderly people as the ROK- ASEAN home care project. The department put it forward to the President Office through the Minister’s office. As per the permission from the President office, the conference was conducted at the Sedona Hotel from May   (7 to 12), 2012. 120 Delegates, experts and older people who are working on this field from 28 countries in the Region were presenting in the conference.