အာဆီယံ ကေလးသူငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးမွဳဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

    -    ၁၉၉၅ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ လတြင္ စင္ကာပူ နိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ မိသားစုနွင့္ ကေလးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံ ေဒသဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖဲြ႕ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရုံးမွ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

    -    အာဆီယံ ေဒသအတြင္း ECCD စီမံခ်က္ကို အဆင့္(၂)ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

    -    ပထမ အႀကိမ္ အျဖစ္ စင္ကာပူ နိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၉ ခုနွစ္ ဇြန္လ (၂)ရက္ မွ (၄)ရက္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ အာဆီယံ- ECCD ဆိုင္ရာ ပထမအဆင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အစည္းအေဝး၊

    -    ဖိလစ္ပိုင္ နိုင္ငံ၊ အီလိုအီလိုၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၀ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္မွ (၁၂)ထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ- ECCDဆိုင္ရာ ဒုတိယအဆင့္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၊

    -    ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၃ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃)ရက္ မွ (၆)ရက္ထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ- ECCD ဆိုင္ရာ ဒုတိယ အဆင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၊

    -    အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံ၊ ဂ်ာကာတာ ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၄ ခုနွစ္၊ ႀသဂုတ္လ (၂၃)ရက္ မွ (၂၆)ရက္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ အာဆီယံ- ECCD ဆိုင္ရာ ဒုတိယ အဆင့္ တတိယ အႀကိမ္ အစည္းအေဝး၊

    -    ဗီယက္နမ္ နိုင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္း ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၅ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၉)ရက္မွ (၂၁)ရက္ ထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ- ECCD ဆိုင္ရာ ဒုတိယ အဆင့္ စတုတၱအႀကိမ္ အစည္းအေဝး တို႔ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Center-based Services

     Since 1953, the Department of Social Welfare has been operating social welfare services. Regarding Child Welfare Services, (2) residential nurseries, (32) Day Care Centers and (10) Pre-Primary schools were started as center-based services operating in 1962.

     Although parents take care of their children affectionately in accordance with Myanmar tradition, they are unable to take care of their children all the time at present due to the changing economic systems and social patterns since women’s participation in job placement.

Community based Services

Since the center-based child care service was not sufficient to meet the all-round development of the children in the country, community based child care and development service was initiated in 2007. In collaboration with UNICEF(Myanmar), the department started operating community based mother circles for all-round development of the children under the age of three.

Developing policies

     Regarding preschool education, Preschool Curriculum and Syllabus, Guideline of caring for children under three years old and teachers guide on preschool Curriculum were developed and published by the Department. These books are utilized as guideline for preschool education.

Operating the Residential Nurseries

Objectives

-      To nurture the 0-8 aged children lack of guardian and socially    disadvantaged for their holistic development

-      To take care of the children through Early Childhood Development essence

-      To continue nurturing the over 8 years old children who are weak in physical and mental development

-      To provide adoption service in line with Child Law in order to enjoy and a normal family life

-      To take measure to provide primary education for 5 to 8 years old children