အမ်ိဳးသမီးေရးရာလုပ္ငန္းမ်ား

    ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေ ကာ္မတီကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၉)ရက္ ေန႔တြင္ အဖြဲ႕၀င္(၁၉)ဦးျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဥကၠဌအျဖစ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ လည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ လည္းေကာင္းတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

Schools for Home Science

     There are (7) schools for home science.

 

 Location

     Myitkyina, Mandalay, Zepingyi, Taungoo, Yangon, Mawlamyein and Pathein

 

Enrolling criteria

    The enrolling criteria are as follow;

     (a)    Must be a nationality of the Republic of the Union of Myanmar

     (b)   Between the age of (16) to (45)

     (c)    Both parents must to be nationality

     (d)   Good proficiency in Burmese

     (e)    Following the rules and regulations of the training centre        

 

Times of conducted trainings

Trainings are conducting (7) times per year.