ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၃ ။  )