အာဆီယံ-လူငယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

    လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ အာဆီယံ-လူငယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမွာ ဗဟိုခ်က္လုပ္ငန္း တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ပါသည္။ အာဆီယံ-လူငယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အာဆီယံ-လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရရိွေစရန္၊ အာဆီယံ-လူငယ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္  အာဆီယံ လူငယ္ထုအတြင္း  မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး တတ္ေစရန္ႏွင့္ အာဆီယံလူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းလူငယ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
    အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရရိွေစရန္၊ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား လူငယ္ထု၏ စြမ္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လူငယ္ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၌ ပံုမွန္က်င္းပလ်က္ ရိွပါသည္။ အာဆီယံလူငယ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို  အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ (၂)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် လက္ခံက်င္းပ လ်က္ရိွရာ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီးမ်ားက ပံုမွန္တက္ေရာက္ လ်က္ရိွပါသည္။ 
    ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္  က်င္းပခဲ့ေသာ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံလူငယ္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းကုိ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ကေလး/လူငယ္) ဦးေဆာင္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေစရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။

 

Youth 5       Youth 6

 

     အာဆီယံ လူငယ္မ်ားေန႔ အစည္းအေ၀းကုိ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွစ၍  အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အလွည့္က်ဖိတ္ၾကား က်င္းပလ်က္ရွိရာ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား၊ ျပည္တြင္းအစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား   တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးမွ ဘာသာရပ္ ဆုိင္ရာ ထူးခၽြန္လူငယ္မ်ားအတြက္ အာဆီယံလူငယ္ဆု(ASEAN Youth Award) ႏွင့္  လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စြမ္းစြမ္းတမံ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ Ten Accomplished  of  Youth  Organization  ( TAYO ) ဆုကုိ ႏွစ္စဥ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အားကစားႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ထူးခၽြန္ဆုကို ျပည္တြင္းအစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္   ျမန္မာႏုိင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႏွင့့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းတုိ႔မွ ဆုလက္ခံ ရယူႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

                                                       
    ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဆီယံလူငယ္မ်ားေန႔ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ က်င္းပခဲ့ရာ (၉)ႀကိမ္ ေျမာက္ အာဆီယံလူငယ္မ်ားေန႔ အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌ လည္းေကာင္း၊ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံလူငယ္မ်ားေန႔ အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌လည္းေကာင္း၊ တတိယအႀကိမ္ အာဆီယံလူငယ္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံလူငယ္မ်ားဆုိင္ရာ IT နည္းပညာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌လည္းေကာင္း က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။


    လူငယ္မ်ားဆုိင္ရာ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ဖိတ္ၾကားလ်က္ရွိရာ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေ စာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ  ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္းတုိ႔မွ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။


    ၄င္းအျပင္ အာဆီယံ+၃ ႏုိင္ငံမ်ား၊ အာဆီယံ+၆ ႏုိင္ငံ မ်ားမွလည္း လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Meeting, Seminar, Workshop ,Symposium, Forum, Expo, Youth Camp တုိ႔ ကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖိတ္ၾကားလ်က္ရွိၿပီး လူငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညာေရး၊ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား  တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊  လူငယ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး တုိးတက္ေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သဘာ၀အေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တုိးတက္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ ပါသည္။


    လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ အာဆီယံလူငယ္ဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔  တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း လူငယ္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည့္အျပင္ အာဆီယံေဒသတြင္း လူငယ္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားကုိ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ဆြးေႏြး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ ပုိမုိသိရွိႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းစိတ္ဓါတ္ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ သိရွိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။