လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနနွင့္ အျပည္႔ျပည္ဆိုင္ရာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ား (MOU)မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန

      လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ မသန္ စြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ဳီးသမီးမ်ား၊ သက္ၾကီး ရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ လူမႈ၀န္ထမ္း လုပ္ငန္းၾကီး (၈)ရပ္တုိ႕တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ  အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ား (MOU) လက္မွတ္ ေရးထိုး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။