ဌာနအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား

     လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးျပဳစုေရးဌာန (၂)ခု၊ ေန႕ကေလးထိန္းဌာန(၃၂)ခု၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္းကို ဌာနအေျချပဳကေလး သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

     ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာအရ မိဘမ်ားသည္သားသမီးမ်ားအား ရင္အုပ္မကြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ လာခဲ့ရာ ေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရးစနစ္အရ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္ဝင္ေရာက္မႈႏႈန္း တိုးတက္လာၿပီး အိမ္တြင္ မိမိတို႔၏ကေလးမ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိလာရပါသည္။

ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိ္ဳးေၾကာင့္လူမႈေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မည့္သူ မရွိေသာ ကေလးမ်ားအား ေမြးစမွ အသက္(၈)ႏွစ္အရြယ္အထိ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိေစေရး အတြက္ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ  ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ပံုမွန္မိသားစုအတြင္း ႀကီးျပင္းလာႏိုင္ရန္အတြက္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မိဘမ်ားအား ေမြးစားခြင့္ေပးျခင္း၊ မူလတန္း ပညာေကာင္းမြန္စြာ သင္ၾကားႏိုင္ေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

မူဝါဒအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း

     မူႀကိဳပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ မူႀကိဳအရြယ္ကေလးမ်ား ဘက္စုံဖြံံ႕ၿဖိဳးေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ရိုးမာတိကာ(Pre-School Curriculum and Syllabus)၊ (၃)ႏွစ္ မျပည့္မီ ကေလးမ်ား  ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးလမ္းညႊန္ ( Guideline of Caring for Children under Three Years Old) ႏွင့္ မူလတန္းႀကိဳအရြယ္ ( ၃ႏွစ္မွ၅ႏွစ္ ) ကေလးမ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆရာ့လမ္းညႊန္ ( Teacher's Guide on Pre-School Curriculum ) တို႔ကို ေရးသားျပဳစုျဖန္႕ေ၀ ခဲ့ပါသည္။ ယင္းစာအုပ္မ်ားသည္ မူလတန္းႀကိဳပညာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လက္ကိုင္ျပဳရမည့္ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ပါ၍ ထုတ္ေဝရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

     ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမူလတန္း ႀကိဳေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ ဆရာမမ်ားအား အရည္အေသြး  ျပည့္မီေစေရးအတြက္ ေစတနာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ဆရာမမ်ား/ တာ၀န္ခံမ်ားသင္တန္း၊ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္း၊  ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာသင္တန္း၊ မိဘရပ္ရြာအသိပညာေပး သင္တန္းမ်ားကိုလည္း လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္စပ္ေန ေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ UNICEF ၊ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွနည္းျပမ်ားျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ ႀကီးအသီးသီးတြင္ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

    ထို႕အျပင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္း ေစတနာ့၀န္ထမ္း မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္္ျခင္း၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုသို႕အသိပညာေပးျခင္း၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းတို႕ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ရပ္ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား

ယင္းသို႔ဌာနအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရုံမွ်ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား အားလုံး၏ ဘက္စုံဖြံျဖိဳးေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိႏိုင္သျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး လုပ္ငန္းကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ အသက္ (၃)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ကာယ၊ ဥာဏ ၊ စာရိတၱ၊ စိတ္ခံစားမႈ ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ က်န္းမာေရးအစရွိသည့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရရွိေစေရးကို ရပ္ရြာအတြင္းရွိ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ပးႏိုင္ေရးအတြက္ မိခင္၀ိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို UNICEF ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အသီးသီး၏ ၿမိဳ႕နယ္(၁၉)ခုတြင္ မိခင္၀ိုင္းေပါင္း(၁၉၀) ကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။