လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

သင္တန္းေက်ာင္းအေျချပဳေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း ၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားအတြက္ လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္း (၁၀)ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္၍ မိမဲ့၊ဘမဲ့၊မိဘမဲ့၊ခိုကိုးရာမဲ့ကေလးမ်ား၊ ေလလြင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္တရား႐ုံးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္၍ အက်င့္ စာရိတၱျပဳျပင္ရန္ ပို႔အပ္လာေသာကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ တရား႐ုံးတြင္ ျပစ္မႈရင္ဆိုင္ဆဲ ကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ အရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သူမ်ား အား လက္ခံ၍ အေျခခံစားဝတ္ေနေရး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ အက်င့္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ အတန္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားႏိုင္ ေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားရရွိေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ကေလးသူငယ္ (၁၅၉၀)ဦး ကို လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ဦးေဆာင္၍ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားဘက္စုံ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာ ေစေရးအတြက္ လူငယ္မူဝါဒ တစ္ရပ္ စတင္ေရးဆြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ျမန္မာ့လူငယ္ထုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တိုင္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ ေရးရာမူဝါဒကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန(၂)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ပါသည္။

လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲအစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ၿမိဳ႕နယ္(၂၇)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္(၁၀)ၿမိဳ႕နယ္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ပါသည္။ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လူမႈေရးရာ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ဆိုသည္မွာ ရပ္႐ြာအတြင္းလူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာ မ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ စနစ္တက်ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ

အာဆီယံ-လူငယ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

    လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ အာဆီယံ-လူငယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမွာ ဗဟိုခ်က္လုပ္ငန္း တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ပါသည္။ အာဆီယံ-လူငယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အာဆီယံ-လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရရိွေစရန္၊ အာဆီယံ-လူငယ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္  အာဆီယံ လူငယ္ထုအတြင္း  မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး တတ္ေစရန္ႏွင့္ အာဆီယံလူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းလူငယ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
    အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရရိွေစရန္၊ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား လူငယ္ထု၏ စြမ္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လူငယ္ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၌ ပံုမွန္က်င္းပလ်က္ ရိွပါသည္။ အာဆီယံလူငယ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို  အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ (၂)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် လက္ခံက်င္းပ လ်က္ရိွရာ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီးမ်ားက ပံုမွန္တက္ေရာက္ လ်က္ရိွပါသည္။

လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

     လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားေဆာင္ ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ား ေလလြင့္မႈကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္ကို အက်ိဳးရိွစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ လူငယ့္ရိပ္သာ(၇၀)ခုကို ဖြင့္လွစ္၍ လူငယ္ေပါင္း (၇၅၈၉)ကို ပါ၀င္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။