မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

    လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား သင္တန္းေက်ာင္းအေျချပဳေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေအာက္ပါသင္တန္းေက်ာင္း(၈)ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး မသန္စြမ္း သူမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္-

(က) မ်က္မျမင္ေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္း(ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ စစ္ကိုင္း) ( ခ) နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္း (ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး) ( ဂ) မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္း (ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး) (ဃ) မသန္စြမ္းကေလးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ (၁)ခု (ရန္ကုန္) ( င) မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္း (ရန္ကုန္)