လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနခြဲ (Social Protection Division)

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနခြဲ (Social Protection Division)
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္ မ်ားအားေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္အစီအစဥ္ (Maternal and Child Cash Transfer)
၁။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ႏွင့္၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္ကို ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ မ်ားတြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ၎ အစီအစဥ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူ႔ဘဝအစရက္(၁၀၀၀)အတြင္း အာဟာရဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရရွိႏိုင္ၿပီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္ခႏၶာကိုယ္ ေကာင္းစြာဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။