ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား မိခင္၀ိုင္းမ်ား ႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အားေပးေထာက္ပံ့

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ မံုရြာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန၏ ျမန္မာ့ရိုးရာထမနဲထိုးျပိဳင္ပြဲက်င္းပ

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျမန္မာ့ရိုးရာ ထမနဲထိုးျပိဳင္ပြဲကို ယေန႔ညေနပုိင္းတြင္ အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံကေလးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားစည္းကားသုိက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ေနျပည္ေတာ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီတုိ႔က ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ ျမန္မာနိုင္ငံကေလးမ်ားေန႔အခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၀ဏၰသိဒိၶအားကစားရံု(ဘီ)၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆိုပါ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားလံုးအတြက္ ကနဦး ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရခုိင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕တြင္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပရဟိတေဂဟာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ အမ္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသတြင္းျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕အတြင္း မိခင္ဝိုင္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတေဂဟာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြားလ်က္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ေနရေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ာအားး တတိယအၾကိမ္ ေထာက္ပ့ံမႈ ေပးအပ္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀၊ အမ္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသတြင္းျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြား လ်က္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ေနရေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တတိယအၾကိမ္ ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲႏွင့္ မအီၿမိဳ႕မ်ား အတြင္းရွိ မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေပးအပ္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ မအီ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲႏွင့္ မအီၿမိဳ႕မ်ား အတြင္းရွိ မိခင္မ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံမႈ ေပးအပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား အာရွႏွင့္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႔ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးတို႔က သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အား အာရွႏွင့္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႔ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴး Mr. Ben King ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Scot Marciel တို႔က ယမန္ေန႔တြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ အသီးသီး လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အား ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အား ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Pramila Patten ႏွင့္အဖြဲ႔က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းႏွင့္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ အသီးသီး လာေရာက္ေတြ႔ဆုံပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Ichiro MARUYAMA အား ယမန္ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါ၀န္ႀကီးရုံး ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။