ေနျပည္ေတာ္၊ ၄.၁၂.၂၀၂၀     မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက Video Conferencing ျဖင့္က်င္းပ ျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ယာယီပိတ္ထားေသာ ကာလအတြင္း မူႀကိဳအ႐ြယ္ကေလးငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က် မက်န္ရစ္ေစေရး လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက Virtual Meeting ပုံစံျဖင့္က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဦးစီးမႉးမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ပင္မအေထာက္အကူျပဳဗဟိုဌာနမွနည္းျပမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။
၃၀-၁၁-၂၀၂၀၊ ေနျပည္ေတာ္ COVID-19 ေရာဂါတုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား ပိုမိုအားျဖည့္ ပါ၀င္ႏိုင္ေရး အားေပး ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက Zoom Meeting ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္မ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၃၀၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ေတာင္ေပၚေဒသတိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာမ်ားျဖစ္ေသာ ဘို႔မေက်း႐ြာအုပ္စုသို႔ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန(ေနျပည္ေတာ္)၌ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အား International Development Law Organization၊ Country Manager Mrs. MORGANE LANDELႏွင့္အဖြဲ႕က Video Conferencing ျဖင့္ ေတြ႕ဆုံမိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။
၂၅-၁၁-၂၀၂၀၊ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး (၁၆) ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္ Online အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္က်င္းပရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator, Mr. Ola Almgren၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမႉးမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္က႑မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္‌ေတာ္၊ ၂၀.၁၁.၂၀၂၀     လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၊ All China Youth Federation ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသံ႐ုံး၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕တို႔ပူးေပါင္း၍ China-Myanmar Youth Webinar ကို ၂၀.၁၁.၂၀၂၀ ရက္ေန႔၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၅:၀၀)နာရီမွ (၁၈:၀၀) နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊  ၂၀.၁၁.၂၀၂၀      “(၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း အထိမ္းအမွတ္ (ကမာၻ႔ကေလးမ်ားေန႔)အခမ္းအနား”ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး စုေပါင္းခန္းမ၌ Video Conferencingစနစ္ျဖင့္က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ Unicef မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. June Kunugi ၊ ကေလး  သူငယ္အခြင့္ အေရးမ်ား ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးမူဝါဒ ေရးဆြဲေရး နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရးမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးသူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ‌ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ သင္တန္းေက်ာင္း/ ဌာနငယ္မ်ားတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ထားရွိေသာ ကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား COVID-19 ေရာဂါကူးစက္မႈ မျပန႔္ပြားေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ဌာနငယ္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ျခင္းကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။