ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံလမ္းညႊန္ျခင္းအခမ္းအနားကို ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ဒုတိယ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္ ၁.၁၂.၂၀၂၁ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္၍ ဆက္စပ္ဌာနအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ားေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း) ဒုတိယအႀကိမ္အား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးမႉး မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development Plan- MSDP) အား အကဲျဖတ္သုံးသပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳရမည့္ ညႊန္ကိန္း (၂၈၁) ခု ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားညႊန္ကိန္းမူေဘာင္ (National Indicator Framework – NIF) ႏွင့္စပ္ လ်ဥ္းၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ညႊန္ကိန္းမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးအား ယေန႔(၃၀-၁၁-၂၀၂ ရက္ေန႔) (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္၊ နိုဝင္ဘာ ၂၉ ျမန္မာေဘးအႏၲရာယ္တုံ႔ျပန္ေရးအဖြဲ႕သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၂၁) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Grand Amara ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၂၆) ရက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး (၁၆) ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အထိမ္း အမွတ္ အခမ္းအနားကို မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ခန္းမ၌(၂၆-၁၁-၂၀၂၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ ပါသည္။
၂၅ ရက္၊ နိုဝင္ဘာလ ေနျပည္ေတာ္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာက်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ အ႒မအႀကိမ္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္
နိုဝင္ဘာလ ၂၅၊ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး(၁၆)ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အထိမ္း အမွတ္ အခမ္းအနားကို ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီက ႀကီးမႉး၍ ယေန႔ နံနက္ ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ online ကတစ္ဆင့္တက္ ေရာက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ပုံစံ (၂)မ်ိဳးေပါင္းစပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
လူငယ္ေရးရာမူဝါဒႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ ၂၄.၁၁.၂၀၂၁ ရက္ေန႔ ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ စုေပါင္းခန္းမ သတင္းစဥ္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အားကစားႏွင့္လူငယ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အားကစားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ၂၁-၁၁-၂၀၂၁ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္သည္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီးတို႔ႏွင့္အတူ တာဝန္ရွိ သူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ (၂၁-၁၁-၂၀၂၁) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရွိ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာန ခရိုင္ဦးစီးမႉး႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္