အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ သက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာညီလာခံ

         ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ-ကုိရီးယား အိမ္တုိင္ရာေရာက္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ ေရးအစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသျဖင့္ ၂၀၁၀ခုနွစ္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ၊ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ညီလာခံတြင္ Help Age International မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္း တင္ျပခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးရံုးမွ တဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးသို႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆီဒိုနား ဟိုတယ္တြင္ ေမလ (၇) ရက္မွ  (၁၂) ရက္ေန႔အထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ(၂၈)ႏိုင္ငံမွ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္သက္ႀကီး ရြယ္အို စုစုေပါင္း (၁၂၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

 

Asia-Pacific Regional

     ညီလာခံဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၈.၅.၂၀၁၂ ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

    ညီလာခံ အစီအစဥ္မ်ား အျဖစ္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းႏွင့္ Field Visit အျဖစ္ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးမ်ာရွိ အိမ္တိုင္ ရာေရာက္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္း ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

    ညီလာခံကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမွာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ အတူ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန တုိ႔၏ ေပါင္းစပ္ ညွိႏႈိင္းမႈေၾကာင္း လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖစ္ ေသာ Help-Age International , Newzealand Aid, Age UK, Htoo Foundation & Air Bagan, UNFPA, World Vision ႏွင့္ Caritas Thailand တုိ႔ ဝုိင္းဝန္း ပံ့ပုိးကူညီ ေပးမႈေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

    အဆုိပါ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ညီလာခံကုိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန အတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ လာေသာ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ စသည့္ အေတြ႕အႀကဳံ မ်ားကုိ ဖလွယ္ခြင့္ ရရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ သက္ႀကီးရြယ္ အုိေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သက္ႀကီး သူခ်င္းကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ားအား က်န္းမာေရးအရ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ျပသခြင့္ ရရွိခဲ့သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါသည္။