ဌာနအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား

   

မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း

    လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ က႑အားလုံးတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ လူထုမ်ားအၾကား ကြာျခားမႈမရွိေစရန္အတြက္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဌာနအေျချပဳလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၁၄၂)ေက်ာင္းႏွင့္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း (၁)ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္းမွာလည္း ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။ 

ရည္႐ြယ္ခ်က္

၁။    မူလတန္းႀကိဳအ႐ြယ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ၊ လူမႈဆက္ဆံ ေရး၊ စိတ္ခံစားမႈ၊ အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ စနစ္တက်ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္။

၂။    ရင္ေသြးငယ္မ်ားသည္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဉပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္။

၃။    ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း

       ျပည္ပအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္၍ ရင္ေသြးငယ္

        မ်ားအား မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ အေျခခံေကာင္းစြာျဖင့္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္။

မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား

မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးငယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အတြက္ ကာယ၊ ဉာဏစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ပေဒသာကပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ 
ကေလးမ်ားေန႔အခမ္းအနားမ်ား၊ လြတ္လပ္ေရးေန႔ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ား အာဇာနည္ေန႔ေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားမ်ားက်င္းပျခင္း၊
ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ခ်စ္စရာ့အ႐ြယ္ကစားၾကမယ္ အစီအစဥ္႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ျပသျခင္း၊
မိဘ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္(၄)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကေလးဦး‌ေရစာရင္း

စဥ္

တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္

မူႀကိဳေက်ာင္း
ေပါင္း

မွတ္ခ်က္
၁။ ကခ်င္  
၂။ ကယား  
၃။ ကရင္  
၄။ ချင်း  
၅။ စစ္ကိုင္း ၁၂  
၆။ တနသၤာရီ      
၇။ ပဲခူး ၁၁  
၈။ မေကြ ၁၁  
၉။ မႏၲေလး ၁၃  
၁၀။ မြန္  
၁၁။ ရခိုင္  
၁၂။ ရန္ကုန္ ၃၄  
၁၃။ ရွမ္း     ၁၃  
၁၄။ ဧရာဝတီ      
၁၅။ ေနျပည္ေတာ္      
  စုစုပေါင်း ၁၄၂