အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔က်င္းပျခင္း

     ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ (၅၂)ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံမွ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္  (၃၅) ႀကိမ္ေျမာက္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္တို႔၏  ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအရ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ အမွတ္ ၁၉၉၇/၁၈ျဖင့္ “International Year of Older Persons: towards a society for all ages” “သက္႐ြယ္စုံညီလူ႔ေဘာင္ဆီသို႔” ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ေန႔ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုမ်ားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အခမ္း အနားတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ေန႔ေရာက္ တိုင္း က်င္းပခဲ့ရာ (၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား တက္ေရာက္ေစၿပီး အလႉေငြ၊ ေဆးပစၥည္းႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အသက္အႀကီးဆုံး အဘိုး(၁)ႏွင့္ အဘြား(၁)တို႔အား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

 

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ Online အခမ္းအနား က်င္းပမႈ

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ Online အခမ္းအနား က်င္းပမႈ