ရပ္ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး  တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အသက္(၆)လမွ (၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ ရပ္႐ြာအတြင္းရွိ ရပ္႐ြာပံ့ပိုးမႈ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားအား မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးပစၥည္း ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ရပ္႐ြာအေျချပဳ လုပ္ငန္းအျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၇) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ မိခင္ဝိုင္း (၁၀)ဝိုင္း ႏႈန္းျဖင့္  စတင္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ /ခ႐ိုင္မ်ားအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၄၄) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိခင္ဝိုင္းေပါင္း (၁၂၀၀)ဝိုင္းထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။

  ေထာက္ပံ့ေပးမႈႏႈန္းထားမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးတစ္ဦး (၁)ရက္လွ်င္ စားစရိတ္ ၃၅၀/-ႏႈန္း၊ တစ္လလွ်င္ ရက္(၂၀)ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး မိခင္ဝိုင္းေခါင္းေဆာင္ ေထာက္ပံ့မႈအား မိခင္ဝိုင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး  ယခင္က(၁)လလွ်င္ ၃၀၀၀၀/-ႏႈန္းမွ  ယခု (၁)လလွ်င္ ၅၀၀၀၀/- ႏႈန္းျဖင့္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္၍ တိုးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ပံ့ပိုးပစၥည္း ေထာက္ပံ့မႈအား မိခင္ဝိုင္း(၁)ဝိုင္းလွ်င္ ၁၀၀၀၀၀/-ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိဘအသိပညာေပးသင္တန္းအတြက္ မိခင္ဝိုင္း(၅)ဝိုင္းလွ်င္ သင္တန္း(၁)ႀကိမ္ႏႈန္း၊ (၁)ႀကိမ္လွ်င္ ၉၇၈၁၀၀/-ႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

မိခင္ဝိုင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေန

 

မိခင်ဝိုင်းများသို့ ပံ့ပိုးပစ္စည်းပေးအပ်မှု အခြေအနေ

ရပ္႐ြာအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္း
ရပ္႐ြာအျချပဳလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ပုဂၢလိကမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာအတြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားသို႔ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဉပေဒႏွင့္အညီ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို လက္ခံစိစစ္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို သက္တမ္းကာလ(၃)ႏွစ္ သတ္မွတ္၍ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္း (၂၂၀၀)ေက်ာင္း၊ ပုဂၢလိကမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၁၁၆၇)ေက်ာင္း၊ ေန႔ကေလးထိန္းဌာန (၉)ခု ႏွင့္ ရပ္႐ြာအေျချပဳလုပ္ငန္း (၉၀)ခုတို႔အား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔လက္မွတ္ ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးၿပီးေသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားအနက္ (၁၅၄၅) ေက်ာင္းသို႔ နည္းပညာပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ ဆရာမေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိရာ  သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ က်ပ္(၁)သိန္းႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ တာဝန္ခံ ဆရာမ (၁)ဦးအတြက္ ယခင္က တစ္လလွ်င္ က်ပ္ (၃၀၀၀၀)ႏႈန္းမွ ယခု တစ္လလွ်င္ က်ပ္ (၅၀၀၀၀)ႏႈန္း သို႔လည္းေကာင္း ၊ စာသင္ဆရာမ (၁)ဦးအတြက္ ယခင္က တစ္လလွ်င္ က်ပ္ (၂၀၀၀၀)ႏႈန္းမွ က်ပ္ (၃၀၀၀၀) ႏႈန္းသို႔လည္းေကာင္း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္၍ တိုးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္မ်ားရွိ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရၿပီးေသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္း ႀကိဳေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ေထာက္ပံ့သည့္ဆရာမ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ ေထာက္ပံ့မႈစာရင္း

စဥ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဆရာမေထာက္ပံ့မႈ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းဝယ္ယူရန္ စုစုေပါင္း
ေက်ာင္ ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေငြ ေက်ာင္း ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေငြ ေထာက္ပံ့ေငြ
၁။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၉၇၅ ၆၀၀,၀၀၀ ၅၈၅,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀၀ ၁၀၀,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ၆၀၅,၀၀၀,၀၀၀
၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၉၇၈ ၆၀၀,၀၀၀ ၅၈၆,၈၀၀,၀၀၀ ၅၈၂ ၁၀၀,၀၀၀ ၅၈,၂၀၀,၀၀၀ ၆၄၅,၀၀၀,၀၀၀
၃။ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊(၆)လအတွက် ၁၀၂၅ ၆၀၀,၀၀၀ ၃၀၇,၅၀၀,၀၀၀ ၁၀၂၅ ၁၀၀,၀၀၀ ၅၁,၂၅၀,၀၀၀ ၃၅၈,၇၅၀,၀၀၀
၄။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၀၂၄ ၆၀၀,၀၀၀ ၆၁၅,၀၀၀,၀၀၀ ၉၅၃ ၁၀၀,၀၀၀ ၉၅,၃၀၀,၀၀၀ ၇၁၀,၃၀၀,၀၀၀
၅။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၅၄၅ ၉၆၀,၀၀၀ ၁၄၈၃,၂၀၀,၀၀၀ ၁၅၄၅ ၁၀၀,၀၀၀ ၁၅၄,၅၀၀,၀၀၀ ၁၆၃၇,၇၀၀,၀၀၀

ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခ အေန တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္‌ေရး ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
“ျမန္မာ့ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ” အရ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးအေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆး ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေမြးစမွ အသက္ ၅ႏွစ္ အထိ ကေလးမ်ား အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ Early Childhood Intervention, ECI မဟာဗ်ဴဟာကို ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။
ကေလးမ်ား အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကို ေမးခြန္းလႊာမ်ားျဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ တိုင္း တာစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအလိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊
•    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အေရွ႕ဒဂုံ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းတဲႀကီးေက်း႐ြာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္(၁)ႏွင့္ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးကေက်း႐ြာတြင္လည္းေကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕၊ နႏၵဝန္ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ငါးလုံးတင္ေက်း႐ြာ တြင္လည္းေကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္၊ လိပ္အင္း ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အလွပ္ေက်း႐ြာတြင္လည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္း (၇)ေနရာတြင္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေရွ႕ေျပး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။
•    ECI လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားအား သုံးသပ္အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း စီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာရည္ၫႊန္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္။
•    Covid-19 ကာလအတြင္း ECI ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ Home Visitor မ်ားအတြက္ ပုံျပင္စာအုပ္ ဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို (၁၉-၆-၂၀၂၀) ရက္ေန႔ ၊ (၂၀-၆-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊  (၂၂-၆-၂၀၂၀)ရက္ေန႔ ႏွင့္ (၂၃-၆-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
•     (၁၆-၆-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ECI ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (Global Webinar) ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
•    (၁၈-၆-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ECI Zoom Meeting လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ECI လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္သုံးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ (Evaluation Management Team) ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာရည္ၫႊန္းအဖြဲ႕ (Reference Group) မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
•    ECI ေရွ႕ေျပးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၂၄)ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔အတြင္း ၎ေဒသမ်ား၌ ဝန္ေဆာင္မႈမတိုင္မီ ခ်င့္ခ်ိန္ တြက္ ဆျခင္း (Pre-assessment Evaluation)ႏွင့္ ေလ့လာစိစစ္ျခင္း (Situational Analysis) လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ 
•    ထိုသို႔ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ တံခါးၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားရွိ အသက္(၃)ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးမ်ားအား “ကေလး(၃)ႏွစ္အ႐ြယ္အထိ ပုံမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရွိ/မရွိ စိစစ္သိရွိႏိုင္ရန္ အခ်က္မ်ား” ကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားေသာ ဆန္းစစ္လႊာ(မူၾကမ္း)ကို အသုံးျပဳ၍ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါ သည္။
•    အဆိုပါ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ECI ပညာရွင္၊ ေဒါက္တာ ရဲျမတ္ဦး၊ ECCD ပညာရွင္ ၊ေဒါက္တာနန္းဦးႏွင့္ စိတ္ပညာရွင္၊ ေဒါက္တာ ေသာ္ဇင္ထြန္း တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးရွိ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ေဒၚယဥ္ယဥ္ၿပဳံး၊ ေဒါက္တာေနျခည္သက္ႏိုင္ႏွင့္ ေညာင္ေလးပင္မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၊ ဖဒိုမူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းတို႔မွ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
•    ECI ေရွ႕ေျပးဝန္ေဆာင္မႈဧရိယာမ်ားရွိ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းၫႊန္းပို႔ရန္ လိုအပ္ေသာ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားအား Covid-19 ကာလအတြင္း ဌာနရန္ပုံေငြမွ ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ (၃)ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းကေလး (၇၉)ဦး ကို ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။    
•    Covid-19 ကာလအတြင္း ECI ေရွ႕ေျပးဝန္ေဆာင္မႈဧရိယာမ်ားရွိ ကေလးငယ္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆက္လက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Tele-Communication နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးစီးဌာနရန္ပုံေငြမွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။
•    ECI ေရွ႕ေျပးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေစေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ECI ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ Home Visitor မ်ားအား စကားေျပာကုထုံးဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားပို႔ခ်ျခင္းကို Online မွတဆင့္ (၂၄.၈.၂၀၂၀)ရက္ေန႔မွ (၂၉.၉.၂၀၂၀)ရက္ေန႔ အထိလည္းေကာင္း၊  Monitoring and Evaluation စနစ္အတြက္ အသုံးျပဳမည့္ပုံစံမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား အသုံးျပဳနည္း သင္တန္းကို Zoom Application ျဖင့္ (၅-၁၀-၂၀၂၀) ရက္ေန႔မွ (၂၆-၁၀-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အထိလည္းေကာင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ကေလး/လူငယ္ဌာနခြဲ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္သည့္  လုပ္ငန္းမ်ား 

                                                                                                                ရက္စြဲ (၃၁.၆.၂၀၂၂)  

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန႔္ရ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းစာရင္း

စဥ္

ေက်ာင္း အမည္

တည္ေထာင္ ခြင့္ျပဳမိန႔္ရ ေက်ာင္းစာရင္း

ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မႈ

လက္ခံသည့္ကေလးဦးေရ

ေက်ာင္း မဖြင့္လွစ္ႏိုင္မႈ

မဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္း

မွတ္ ခ်က္

၁။

ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး မူႀကိဳ

၂၂၃၉

၁၅၆၁

၄၁၅၆၂ ဦး

၆၇၈

နယ္ေျမ အေျခအေန

 

၂။

ပုဂၢလိက မူႀကိဳ

၁၂၃၄

၆၈၀

၁၄၀၀၀ ဦး

၅၅၄

 

 

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန႔္ရ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မႈမွတ္တမ္း

 လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်မှုမှတ်တမ်း

 

 လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်မှုမှတ်တမ်း

 

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန႔္ရ ပုဂၢလိကမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မႈမွတ္တမ္း

 လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်မှုမှတ်တမ်း

 

 လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်မှုမှတ်တမ်း

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၃) လပတ္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈ 
                                                                                      ရက္စြဲ- (၃၁.၆.၂၀၂၂)

စဥ္

လ်ာထားသည့္ မိခင္ဝိုင္း

ဖြင့္လွစ္သည့္ မိခင္ဝိုင္း

လက္ခံသည့္ ကေလးစာရင္း

မဖြင့္လွစ္ ႏိုင္သည့္ မိခင္ဝိုင္း

မဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္း

မွတ္ ခ်က္

၁၅၈၁

၆၇၀

၁၃၄၀၀ ဦး

၉၁၁

နယ္ေျမ အေျခအေန

 

 

 

 

 

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၃) လပတ္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္မႈ မွတ္တမ္း  

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၃) လပတ္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္မႈ မွတ္တမ္း

 

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၃) လပတ္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္မႈ မွတ္တမ္း

 

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၃) လပတ္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္မႈ မွတ္တမ္း

 

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၃) လပတ္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္မႈ မွတ္တမ္း

 

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၃) လပတ္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္မႈ မွတ္တမ္း