သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမူလတန္း ႀကိဳေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ ဆရာမမ်ားအား အရည္အေသြး  ျပည့္မီေစေရးအတြက္ ေစတနာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ဆရာမမ်ား/ တာဝန္ခံမ်ားသင္တန္း၊ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္း၊  ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာသင္တန္း၊ မိဘရပ္႐ြာအသိပညာေပး သင္တန္းမ်ားကိုလည္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္စပ္ေန ေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ UNICEF ၊ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွနည္းျပမ်ားျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ ႀကီးအသီးသီးတြင္ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမူလတန္း ႀကိဳေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ ဆရာမမ်ားအား အရည္အေသြး  ျပည့္မီေစေရးအတြက္ ေစတနာ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ဆရာမမ်ား/ တာဝန္ခံမ်ားသင္တန္း၊ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္း၊  ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာသင္တန္း၊ မိဘရပ္႐ြာအသိပညာေပး သင္တန္းမ်ားကိုလည္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္စပ္ေန ေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ UNICEF ၊ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွနည္းျပမ်ားျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္းအတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ ႀကီးအသီးသီးတြင္ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။