ရိပ္သာအေျချပဳသက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

    ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မိသားစု စုေပါင္း ေနထုိင္သည့္ စနစ္ကုိ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက လုိက္နာ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဘုိးဘြားရိပ္သာ ထူေထာင္ၿပီး ခုိကုိးရာမဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ၁၉၁၅ခုႏွစ္တြင္ ပုိးကုန္သည္ ေဒၚဦးဇြန္းမွ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕တြင္ မင္းကြန္း ဘုိးဘြားရိပ္သာ စတင္ တည္ေထာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တည္ေထာင္ေသာ ဘုိးဘြားရိပ္သာ ေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ ရွိၿပီး ဘုိးဘြားေပါင္း (၃၀၀၀)ေက်ာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳရန္ တင္ျပလာေသာ ဘုိးဘြား ရိပ္သာမ်ားကုိ စိစစ္၍ အသိအမွတ္ျပဳကာ အဆင့္(၃)ဆင့္ ခြဲ၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိပါသည္ -
    ပထမအဆင့္          ဆန္ဘုိးေငြ             = ၁၁၂၅၀ိ/-
                              (လူတစ္ဦးတစ္ႏွစ္)
    ဒုတိယအဆင့္        ဆန္ဘုိးေငြ             = ၁၁၂၅၀ိ/-
                              စားစရိတ္              = ၁၈၂၅၀ိ/-
                              ဝတ္စရိတ္             =   ၅၀၀၀ိ/-
    တတိယအဆင့္      ဆန္ဘုိးေငြ             = ၁၁၂၅၀ိ/-
                             စားစရိတ္               = ၁၈၂၅၀ိ/-
                             ဝတ္စရိတ္              =   ၅၀၀၀ိ/-
                             ေဂဟာမွဴးလစာ       = ၁၈၀၀၀၀ိ/-

 

Elder 1

          သာမန္ အားျဖင့္ ဘိုးဘြား ရိပ္သာမ်ားတြင္ အသက္ ၆၀ နွစ္အထက္ ခိုကိုးရာမဲ့ သက္ႀကီး ရယ္အိုမ်ားကို လူမ်ဳိး/ ဘာသာမေရြး လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးၿပီး ၄င္းတို႔၏ စားဝတ္ ေနေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ရန္ ရိပ္သာ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္း ထားရွိၿပီး ရိပ္သာ ေရရွည္ ရပ္တည္ ႏိုင္ေရးအတြက္  ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ လက္ရွိတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ အသိအမွတ္ ျပဳၿပီး ဘုိးဘြား ရိပ္သာ (၅၈)ခု ရွိပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ-
    (က) ကခ်င္         (၁)
    ( ခ) ကယား        (၂)
    ( ဂ) ခ်င္း            (၁)
    (ဃ) စစ္ကုိင္း       (၂)
    ( င) တနသၤာရီ      (၂)
    ( စ) ပဲခူး             (၉)
    (ဆ) မေကြး         (၅)
    ( ဇ) မႏၱေလး        (၉)
    ( စ်) မြန္              (၃)
    (ည) ရခုိင္            (၂)
    ( ဋ) ရန္ကုန္         (၁၁)
    ( ဌ) ရွမ္း             (၄)
    ( ဍ) ဧရာဝတီ       (၆)
    ( ဎ) ေနျပည္ေတာ္  (၁)        တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

       ထုိ႔အျပင္ ဘုိးဘြား ရိပ္သာမ်ားရွိ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ားကုိ နည္းစနစ္ မွန္ကန္စြာ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ႏုိင္ရန္ “ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း သက္ႀကီး ရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္တန္း” ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လူမႈဝန္ထမ္း အတတ္သင္ သိပံၸေက်ာင္း၌ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ သင္တန္း ပုိ႔ခ်ေပးလ်ွက္ ရွိပါ သည္။ အဆိုပါ သင္တန္းသုိ႔ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ဘုိးဘြား ရိပ္သာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်ွက္ ရွိေသာ ျပဳစုေစာင့္ရွာက္ သူမ်ား၊ ေဂဟာမွဴးမ်ား၊ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းသမားမ်ား တက္ေရာက္ ၾကပါသည္။