ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရည္႐ြယ္ခ်က္
၁။    ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္-
        (က)    အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး‌ၾကာင့္ လူမႈေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ ေရွာက္သူမဲ့ ကေလးမ်ားအား ေမြးစမွ (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည္အထိ ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ မူလတန္းပညာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ 
         ( ခ)    ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး နည္းစနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ 
         ( ဂ) ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ကေလးမ်ားအနက္ ခႏၶာကိုယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေသာ ကေလးမ်ားကို အသက္
                (၁၀)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသည္အထိ ဆက္လက္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း ပို႔အပ္ရန္၊ 
         (ဃ) ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးမ်ား ပုံမွန္မိသားစုအတြင္း ႀကီးျပင္းလာၿပီး ကေလးသူငယ္ဥပေဒႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မိဘမ်ားအား  ေမြးစားခြင့္ေပး ရန္ ႏွင့္ အေျခခံပညာ မူလတန္းကို အသက္ (၅)ႏွစ္မွစတင္၍ မူလတန္းပညာ ၿပီးေျမာက္သည္အထိ
                သင္ၾကားႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ 

၂။    ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေမြးစမွ အသက္ (၁၀)ႏွစ္အထိ ကေလး (၃၅၀) ေက်ာ္ကို လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

၃။ တည်နေရာ

စဥ္

ကေလးျပဳစုေရး ဌာနမ်ား

တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ခုႏွစ္

တည္ေနရာမ်ား

၁။

ေ႐ႊဂုံတိုင္

၉.၅.၁၉၅၂

အမွတ္ ၂၄၇/၂၆၉(ခ)၊ အလယ္ေ႐ႊဂုံတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၂။

မႏၲေလး

၂၀.၉.၁၉၇၁

လမ္း (၃၀)၊ ၆၃x ၆၄လမ္းၾကား၊ခ်မ္းေအးသာဇံ ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊

၃။

မေကြး

၂၂.၃.၁၉၈၂

ျပည္ေတာ္သာလမ္းႏွင့္ စြယ္ေတာ္ လမ္းေဒါင့္၊ ျမင္သာရပ္၊ မေကြးၿမိဳ႕။

၄။

ေမာ္လၿမိဳင္

၁၅.၃.၁၉၈၉

အရာေတာ္လမ္း၊ ေမာင္ငံရပ္၊ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။

၅။

က်ိဳင္းတုံ

၁.၁.၁၉၇၈

အမွတ္ (၁)ရပ္ကြက္၊ ယန္းခမ္းအခါအထက္ေက်း႐ြာ၊က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕။

၆။

ပုသိမ္

၁.၆.၂၀၁၄

ဥမၼာဒႏၶီပန္းဆက္လမ္း၊(၁၄) ရပ္ကြက္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။

၇။

စစ္ေတြ

၁.၆.၂၀၁၄

မက်ည္းၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊ ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး ဝင္းအတြင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕။

 

၄။    ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားတြင္ ေဆး႐ုံ (သို႔မဟုတ္) ရပ္႐ြာအတြင္း စြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္ ကေလး ငယ္မ်ား၊ မိဘ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူမဲ့ကေလးမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိဘမ်ား ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးၿပိဳကြဲေသာ မိသားစုမ်ားမွ ကေလးမ်ား၊ မိခင္ (သို႔မဟုတ္) ဖခင္တစ္ဦး ဦးကေသဆုံး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ သူမဲ့ေသာ ကေလးမ်ား၊ မိခင္ (သို႔မဟုတ္) ဖခင္တစ္ဦးဦးမွ တရားဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္က်ခံ ေန၍ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ လႊဲေျပာင္းပို႔အပ္လာေသာ ကေလးမ်ား၊ အျခားလူမႈေရး ျပႆနာ မ်ားေၾကာင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေသာ ကေလးမ်ားကို  လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိပါ သည္။

၅။    ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားကို ဦးစီးဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္ ရန္ပုံေငြမွ တစ္ေန႔လွ်င္ (၁၀၀၀)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို မနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ၊ ညေနစာႏွင့္ ျဖည့္စြက္စာ  (၃) ႀကိမ္စုစုေပါင္း (၆)ႀကိမ္ျဖင့္ အာဟာရအုပ္စုအလိုက္ေကြၽးေမြးျခင္း၊ ကေလး ငယ္မ်ားအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္  ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလး သူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ သူနာျပဳဆရာမမ်ားကို ျပဳစုေရးဌာနမ်ားတြင္ တြဲဖက္ ထား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ ဆရာဝန္မ်ားမွ လာေရာက္ၾကည့္ရႈေပး၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း က်န္းမားေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေပ်ာ္႐ႊင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ၿမိဳ႕တြင္း/ၿမိဳ႕ျပင္ဘုရားဖူး ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း ႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီး ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
၆။    ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားရွိ ကေလးငယ္မ်ားကို အျခားကေလးမ်ားနည္းတူ မိသား စုမ်ားႏွင့္အတူ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝရရွိ၍ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ႀကီးျပင္း လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ မိဘမ်ားထံသို႔ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ သက္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကေလးေမြးစားေပးလ်က္ရွိပါသည္။