အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း

   

အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း (၁၁)ေက်ာင္းရွိပါသည္။

ေက်ာင္းမ်ားတည္ေနရာ

ရန္ကုန္ HS               -     မ- ၁၃၅ ၊ဓမၼေစတီလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၃၆၂၈၀
မႏၲေလး HS              -      မ-၁၆၉ ၊၈၃လမ္း၊၂၅ x၂၆ လမ္းၾကား၊ေအာင္‌ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ ဖုန္းနံပါတ္   ၀၂-၄၀ ၃၆၇၉၈
ေမာ္လၿမိဳင္ HS         -      ေ႐ႊေတာင္တန္းရပ္ ၊အထက္လမ္းမႀကီး၊ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္းနံပါတ္  ၀၅၇-၂၀၂၇၁၆၆
ေတာင္ငူ HS             -      (၁၈)ရပ္ကြက္၊ စည္သူလမ္းေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ဖုန္းနံပါတ္  ၀၅၄-၂၃၅၇၁
ျမစ္ႀကီးနား HS         -     (၉၂)၊ရွမ္းစုေျမာက္ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၇၄-၂၂၅၅၈
ဖ်ာပုံ HS                  -     (၁၂)ရပ္ကြက္၊ ဒုတိယလမ္း၊သီရိအဏၰဝါခန္းမအနီး၊ ေ႐ႊရတုရိပ္သာ၊ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕၊ဖုန္း ၀၉-၄၂၂ ၇၄၁၁၀၄
ပုသိမ္ HS                -     (၂)ရပ္ကြက္၊ မင္းႀကီးလမ္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ၊ ဖုန္းနံပါတ္  ၀၄၂-၂၅၃၇၃
႐ြာငံ HS                   -     (၈၂)ေ႐ႊဖူး႐ုံအေရွ႕တြင္း၊ အင္းကုန္းငါးဆူေက်း႐ြာအုပ္စု ၊ ႐ြာငံၿမိဳ႕၊ ဖုန္းနံပါတ္  ၀၈၁-၆၈၀၁၅
စစ္ေတြ HS              -     အကြက္(၉) ၊ ေမယုလမ္း၊ မန္က်ည္းၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန္-စစ္ေတြလမ္းမႀကီး ၊ ဖုန္း ၀၄၃-၂၂၀၆၇
ဟားခါး HS             -     ေဆး(၁)ရပ္ကြက္၊ေဆး႐ုံလမ္းခြဲအနီး၊ဟားခါး ၊ဖုန္း ၀၇၀-၂၁၀၆၈
ထားဝယ္ HS           -     ဆန္းခ်ီရပ္ကြက္၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း ၀၅၉-၂၀၂၄၀၀၉

ရည္႐ြယ္ခ်က္

အိမ္တြင္းမႈပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားျဖစ္လာၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ ရပ္တည္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္၊
လက္ခံသည့္အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္
အိမ္တြင္းမႈသင္တန္းအား စိတ္ပါဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။
ျမန္မာစာေရးတတ္ဖတ္တတ္ၿပီး အတြက္အခ်က္တတ္ရမည္။
က်န္းမာႀကံ့ခိုင္မႈရွိ၍ ေက်ာင္းစည္းကမ္းလိုက္နာမႈရွိရမည္။

  

Women 7

 

သင္တန္းကာလ

သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုလွ်င္ တစ္လခြဲၾကာျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သင္တန္း (၈)ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားပါသည္။ 
သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
 

စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း (စင္တီမီတာ၊ လက္မ၊ ပုံဆန္း၊ တိုက္ပုံ၊ ကုတ္အက်ႌ၊ ေဘာင္းဘီ)
စက္႐ုံသုံးေမာ္တာစက္ခ်ဳပ္သင္တန္း
ဇာထိုး၊ ပန္းထိုးသင္တန္း/ စက္ႀကီးပန္းထိုး/ စက္ကေလးပန္းထိုး
မုန္႔မ်ိဳးစုံသင္တန္း
ျမန္မာအစားအစာ၊ တ႐ုတ္အစားအစာ၊ ကိုရီးယားအစားအစာ သင္တန္း
ပန္းအလွျပင္သင္တန္း/သစ္သီးအလွျပင္သင္တန္း
သီးယိုဆီစိမ္သင္တန္း