သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဘဝျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

ရိပ္သာအေျချပဳေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းႀကီး(၇)ရပ္ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဘဝျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းအားလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘိုးဘြားရိပ္ သာမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ လက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၌ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ရိပ္သာ(၈၅)ခုျဖစ္ၿပီး အဆင့္အလိုက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္း

ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္း

ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ Care Giver သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ Care Giver သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ လူမႈေရးအရ အထီးက်န္ ဆန္ျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အခမဲ့ ပထမဆုံးသက္ႀကီး႐ြယ္အိုေန႔ပိုင္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာကို(၂၀.၁၁.၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အသက္(၇၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စနစ္တက်ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈနည္းပညာမ်ား ရရွိေစရန္ႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ “သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ(Care Giver)” သင္တန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ သင္တန္းသားတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀/-ႏႈန္းျဖင့္  အဆိုပါ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေဂဟာတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ သင္တန္းအပတ္စဥ္ (၁၁)ထိ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။