အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း

ေက်ာင္းမ်ားတည္ေနရာ 

ရန္ကုန္ VTW -              အမွတ္(၁၈) ၊နတ္ေမာက္လမ္းသြယ္ ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

                                 ဖုန္းနံပါတ္   ၀၁-၅၅၄၂၈၂

မႏၲေလးVTW-         အကြက္အမွတ္ (၄၁)၊ဘုန္းေတာ္တိုးရပ္ကြက္ ၊  ေ႐ႊက်င္သံလမ္းအနီး၊ 

                                  ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဖုန္းနံပါတ္  ၀၂-၄၀၆၀၄၇၅

က်ိဳင္းတုံ VTW-     အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားလုံ မိုင္းယန္လမ္း၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၊ 

                             ဖုန္းနံပါတ္ ၀၈၄-၂၁၈၉၆

ၿမိတ္ VTW    -      စႏၵဝတ္ေက်း႐ြာအုပ္စု ၊ကရွက္ေက်း႐ြာ ၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ 

                             ဖုန္းနံပါတ္  ၀၅၉-၄၁၆၅၈ 

ရည္႐ြယ္ခ်က္

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္‌ေရွာက္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား မွန္ကန္ ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားရရွိေစရန္ႏွင့္  အက်င့္စာရိတၱျပဳျပင္ေပးရန္၊
သက္ေမြးပညာသင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ၿပီး ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ရန္၊
လူေနမႈဘဝ အေနအထိုင္မ်ား၊ ျပင္ပဗဟုသုတမ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြင္းျပန္လည္ဝင္ဆန႔္လာႏိုင္ရန္၊
လက္ခံသည့္အမ်ိဳးအစား 

ကေလးသူငယ္တရား႐ုံးမွ ပို႔အပ္သည့္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား 
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ပို႔အပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈမ်ား

စားဝတ္ေနေရး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း 
အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္ေစရန္ လမ္းၫႊန္သင္ၾကားေပးျခင္း 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း 
‘အ’သုံးလုံးသင္ၾကားေပးျခင္း
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း
မိဘရပ္ထံျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္း 
 

Women 4