အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္းမ်ားဌာနစု(၂)

    အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန (၂)ခုရွိပါသည္။


တည္ေနရာ
    ရန္ကုန္(တြံေတး)ႏွင့္ မႏၱၱေလးျမိဳ႕တို႕၌ တည္ရွိပါသည္။

 

 Women 5  

 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
    လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတို႕ ပူးေပါင္း၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။


လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
    (၁)    လူမႈေရးႏွစ္သိမ့္ပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊
    (၂)    အသံုးလံုး ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း၊
    (၃)    အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္ၾကားေပးျခင္း၊
    (၄)    မိဘအုပ္ထိန္းသူထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္း၊


လူမႈေရးႏွစ္သိမ့္ပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း
    (၁)    အေဆာင္မွဴးမ်ားမွ ေန႕စဥ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ 
    (၂)    တစ္ဦးခ်င္း/ အုပ္စုလိုက္ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာေပးျခင္း၊
    (၃)    လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းသို႕ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊


အသံုးလံုးပညာသင္ၾကားေပးျခင္း
    စာမတတ္သူမ်ားကို အေျခခံအသံုးလံုး အေရး၊ အဖတ္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊

 

       Women 6

 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း
    ေအာက္ပါ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ားသင္ၾကား ေပးပါသည္-
    (က)   စက္ခ်ဳပ္
    (ခ)    ပန္းထိုး
    (ဂ)    ဇာထိုး
    (ဃ)   ၾကိဳးက်စ္
    (င)    တက္တင္း

မိသားစုႏွင့္ ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းေပးျခင္း
    (က)    လြတ္ရက္ေစ့ သင္တန္းသူမ်ားအား လြတ္ရက္မေစ့မီ (၃)လအလိုတြင္ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ မိသားစုထံစာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေပးျခင္း၊
    (ခ)    မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ မိသားစုမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုမႈရွိပါက သင္တန္းသူအတြက္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေတြ႕ဆံုမႈမရွိသူမ်ားအား မိဘရပ္ထံ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လိုက္လံပို႕ေဆာင္ေပးျခင္း၊

ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း
    က်န္းမာေရးေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို သင္တန္းသူမ်ားအိမ္သို႕ သြားေရာက္ျပီး က်န္းမာေရးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။