လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ဦးေဆာင္၍ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားဘက္စုံ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာ ေစေရးအတြက္ လူငယ္မူဝါဒ တစ္ရပ္ စတင္ေရးဆြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ျမန္မာ့လူငယ္ထုအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တိုင္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ ေရးရာမူဝါဒကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန(၂)တြင္  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္ၿပီးတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္လူငယ္ေရးရာမူဝါဒထပ္ဆင့္ ရွင္းလင္း ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္မတ္လမ်ားတြင္ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ၿပီး လူငယ္ေရးရာ မူဝါဒ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။  အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာ ဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ေရးဆြဲေရး အစည္းအေဝးမ်ားကို (၂၆.၃. ၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ေမလ(၃)(၄)(၅)ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရး ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမ်ား ကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ စုေပါင္းခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ပါဝင္မည့္ လူငယ္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအား အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

(၁၁.၆.၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ ျပည္ေထာင္စုလူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦးျဖင့္  ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝး တြင္ ဗဟိုလူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ေနရာေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ TOR မ်ားေ႐ြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ လူငယ္အစည္း အေဝးမ်ားတြက္ ရန္ပုံေငြသုံးစြဲမႈတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ယခုအခါတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီ မ်ားဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး လူငယ္ေရးရာအစည္းအေဝးမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားက်င္းပ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။