လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

သင္တန္းေက်ာင္းအေျချပဳေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

၁။       လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားအတြက္ လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္း (၁၀)ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္၍ မိမဲ့၊ဘမဲ့၊မိဘမဲ့၊ခိုကိုးရာမဲ့ကေလးမ်ား၊ ေလလြင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္တရား႐ုံးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္၍ အက်င့္ စာရိတၱျပဳျပင္ရန္ ပို႔အပ္လာေသာကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ တရား႐ုံးတြင္ ျပစ္မႈရင္ဆိုင္ဆဲ ကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ အရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သူမ်ား အား လက္ခံ၍ အေျခခံစားဝတ္ေနေရး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ အက်င့္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ အတန္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္  သင္ၾကားႏိုင္ ေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားရရွိေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ကေလးသူငယ္ (၁၅၉၀)ဦး ကို လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

၂။       လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္   Tdh-l ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလး မ်ားႏွင့္ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ားအား  မိသားစုႏွင့္ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ မိသားစုထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ ကေလးဦးေရ (၄၂၇) ဦး၊ အေျခခံပညာႏွင့္အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားသူ ကေလးဦးေရ (၄၄၃)ဦး၊ သက္ေမြးပညာသင္ၾကားသူ (၂၉၂)ဦး၊ အလုပ္ရကေလးဦးေရ (၂၉၃)ဦး ရွိပါသည္။ သက္ေမြးသင္တန္းမ်ား အျဖစ္ ဆံသသင္တန္း၊ ပိုက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ပန္းညႇပ္သင္တန္း၊ ဝါးလုပ္ငန္းသင္တန္း၊ ေရေဆးဆီလိုက္သင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးျပင္ သင္တန္း၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ပန္းတုလုပ္ငန္းသင္တန္းမ်ား  သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။  ဆက္လက္၍ ကေလးသူငယ္မ်ား ေႏြးေထြးေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ မိသားစုပုံစံျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ UNICEF,  Tdhl,  CFN အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍   မိဘအရင္းသဖြယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒလၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒႀကီး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။