လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း

     လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားေဆာင္ ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လူငယ္မ်ား ေလလြင့္မႈကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္ကို အက်ိဳးရိွစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ လူငယ့္ရိပ္သာ(၇၀)ခုကို ဖြင့္လွစ္၍ လူငယ္ေပါင္း (၇၅၈၉)ကို ပါ၀င္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

     ထို႔အျပင္ ေန႔ဘက္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းမေနနိုင္ေသာ လူငယ္မ်ားအား မူလတန္းပညာ သင္ၾကားနိုင္ေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေစတနာ့မူလတန္း ညေက်ာင္း(၈၉) ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္၍ ေက်ာင္းသား(၅၈၄၂)ဦးကို ဆရာ/ဆရာမ(၂၅၂)ဦးက ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ရိွပါသည္။ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ အဆိုပါ လူငယ္ရိပ္သာႏွင့္ ေစတနာမူလတန္း ညေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဆရာ ဂုဏ္ျပဳစရိတ္၊ ပရိေဘာဂေၾကး၊ မီတာခ၊ စာေရးကိရိယာႏွင့္ အားကစားပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရိွပါသည္။

     ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ သင္တန္းေက်ာင္း အေျချပဳကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ရွာက္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ သင္တန္းေက်ာင္း အေျချပဳ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္တန္းေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္၍ အသက္(၈)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားကို လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရိွပါသည္-

(က) ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း

( ခ) သန္လ်င္လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း

( ဂ) က်ိဳက္၀ိုင္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း

(ဃ) ေမာ္လၿမိဳင္လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း

( င) မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း

( စ) လားရိႈးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း

(ဆ) လပြတၲာလူငယ္အားမာန္သင္တန္းေက်ာင္း

( ဇ) အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)

( စ်) အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း(ေထာက္ၾကန္႔)

(ည) အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း(မႏၲေလး)

     အဆိုပါ လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္သည့္ ကလးသူငယ္ဥပေဒပုဒ္မ(၃၂) အရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ခံရေသာကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ တရားရံုးတြင္ ျပစ္မႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ ေနရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴရွဳျခင္း၊ လြဲမွားစြာျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ခံေနရေသာ ကေလးမ်ားအား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ ေပးလ်က္ရိွပါသည္။

     အဆိုပါ လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမားေရး၊ ပညာေရး၊ အားကစားလႈပ္ရွားမႈ ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာသင္ၾကားျခင္း၊ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး သင္ၾကားေပးျခင္း မ်ားအျပင္၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ တရားထိုင္ေစျခင္း၊ အပန္းေျဖ ေလ့လာေရး ခရီးမ်ားထြက္ျခင္း၊ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈ၊ ဖိစီးမႈမ်ားအား ေျပေလ်ာ့ေစၿပီး၊ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ စာရိတၲပိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ားကလည္း သဒၵါတရားထက္သန္စြာ လာေရာက္လွဴဒါန္းလ်က္ရိွပါသည္။

 

Youth 1         Youth 2  

     လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ UNICEF,Tdh-L တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားရိွ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မိဘအုပ္ထိန္း သူမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံႏိုင္ေရးအတြက္ မိသားစု ျပန္လည္ပါင္းစည္းေရး အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ UNICEF ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သင္တန္းေက်ာင္းရိွ ကေလးမ်ား၏ Data base အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

     ရပ္ရြာအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ UNICEF ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းအရာရိွမ်ားအား တာ၀န္ေပးအပ္ၿပီး ရပ္ရြာအတြင္းရိွ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးလ်က္ရိွပါသည္။

     ထို႔အျပင္ ေစတနာလူမႈ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ရပ္ရြာအတြင္းရိွ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ မ်ားကို ဖြင့္လွစ္၍ မိမဲ့၊ ဘမဲ့၊ ခိုကိုးရာမဲ့ကေလးမ်ားအား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေဂဟာေပါင္း(၂၁၁)အား ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရိွပါသည္။

 

Youth 3            Youth 4  

     လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ လူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းအား လုပ္ငန္းဆက္စပ္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ NGOs ၊ INGOs ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေစတနာ လူမႈ၀န္ထမ္းသမားမ်ား၊ ေဒသအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။