အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္