ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန႔္ မွတ္ပုံတင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္