လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ရွိေရး ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ရရွိမည့္စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားဆိုင္ရာ ကမၻာ့ထိပ္တန္းအသိအမွတ္ျပဳစံလက္မွတ္ ခ်ီျမႇင့္ျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပ

ရန္ကုန္၊ ၉-၅-၂၀၁၉

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က်ား၊ မ တန္းတူညီမၽွေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအသင္း (Business Coalition Gender Equality Association -BCGEA) ၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ရွိေရး CEO Challenge ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ရရွိမည့္စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားဆိုင္ရာ ကမၻာ့ထိပ္တန္းအသိအမွတ္ျပဳစံလက္မွတ္ ခ်ီျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Wyndaham Grand Yangon Hotel ၌ က်င္းပျပဳရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနသည္ တာဝန္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ နိုင္ငံတကာ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ က်ား/မတန္းတူညီမၽွေရးသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္အေျခခံစံႏႈန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတန္းတူညီမၽွအျပည့္အဝပါဝင္ခြင့္ ရရွိၿပီး က်ား၊မတန္းတူညီမၽွမႈရွိပါကမိသားစု၊လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ နိုင္ငံတစ္ခုလုံး၏စီးပြားေရး တိုးတက္လာသည္ကို ကမၻာလုံးဆိုင္ရာေလ့လာမႈမ်ားအရေတြ႕ရွိနိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း CEDAW ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ား- SDGs ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီးဟန္ခ်က္ညီေသာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း-MSDP ပါလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကိုတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)ကို ေဘဂ်င္းလုပ္ငန္း စီမံခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း နယ္ပယ္(၁၂)ရပ္ျဖင့္ ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းဧရိယာ (၁၂)ရပ္ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ပါဝင္ပါေၾကာင္း။ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ က်န္ရွိသည့္ ကာလမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ (၁၂) ရပ္ကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား နိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ က်ား၊ မ ေရးရာ အျမင္ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရး ဆိုင္ရာနည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအသင္း (BCGEA)က ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ် သံအမတ္ Ms. Andrea Faulkner က ၾကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က်ား၊ မ တန္းတူညီမၽွေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအသင္း (BCGEA)၏ ဥကၠဌေဒၚဇာျခည္တင္က အသင္း၏ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား၊ ေျမာ္ျမင္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္မည့္တာဝန္၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ ေဒသတြင္း စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ Yoma Group of Companies , Executive Chair Mr. Serge Pun က လုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်စြာရွိျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေစႏိုင္သလို အျခားအက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္ျခင္းတို႔ကို လည္းေကာင္း အသီးသီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ား ၊ မ တန္းတူညီမွ်ရွိေရး CEO Challenge အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲကိုျပဳလုပ္ရာ Moderator အျဖစ္ Thant Sin Metta (သန္႔စင္ေမတၱာ)၊ ႏွင့္ Water Mothers Myanmar Organizations တို႔၏ နာယကေဒါက္တာေရႊလႊမ္းက လည္ေကာင္း၊ Panelist မ်ားအျဖစ္ City Mart Holding Co., Ltd မွ Chief Executive Officer, ေဒၚဝင္းဝင္းသန္႔၊ Shwe Taung Real Estate မွ Chief Executive Officer, ေဒၚစႏၵာထြန္း၊ AYA Bank မွ Managing Director ဦးျမင့္ေဇာ္၊ Economic Dividends for Gender Equality- EDEG မွ Co- Founder, Ms. Aniela Unguresan ႏွင့္ Parami Energy Group မွ Chief Executive Officer, ဦးကံထြန္းတို႔က အသီးသီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကမာၻထိပ္တန္း က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး အသိအမွတ္ျပဳစံလက္မွတ္ (EDGE Certification) ကို Parami Energy, FMI, AYA Bank, IKBZ ႏွင့္ KBZ Bank တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား