ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးအား World Vision International Myanmar က လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇-၉-၂၀၁၉

    လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး World Vision International Myanmar မွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံပါသည္။
    ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ား အေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ အလြဲ သုံးစားျပဳလုပ္မႈမ်ားမွ တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ လမ္းေပၚေနကေလးသူငယ္မ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ တားဆီးကာကြယ္ေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ World Vision အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ UEHRD ၏လူငယ္လုပ္အားေပးအစီအစဥ္ မ်ားတြင္ World Vision မွပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ား၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ႏွင့္ အျခား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လမ္းေပၚေနကေလးသူငယ္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား သင္ၾကားဖန္တီးေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ဆိုးေက်ာ့သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေရးတို႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏မိသားစုအခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အေသးစားေခ်း ေငြစနစ္ (Micro Finance) အား World Vision အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား