သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ရန္ကုန္၊ ၂၉-၉-၂၀၁၉

လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉး ႐ုံးတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရး သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေနပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးေဂဟာကို ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး သက္ႀကီးဘိုးဘြား (၁၀၃)ဦး ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေနပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဘိုဘြားမ်ား သည္ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားကို ရရွိ ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘိုဘြားမ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအသီးသီးမွ လာေရာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ကာ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေတြ႕ဆုံၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ အိုေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အသက္အ႐ြယ္ ခြဲျခားမႈ မျပဳပဲ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအေျခအေနအရ ပိုမို စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေအာင္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အို အခ်င္းခ်င္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအလိုက္စုေပါင္း၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ (Older People Self-Help Group - OPSHG) အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို (၂၀၁၆) ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အသက္အ႐ြယ္ ခြဲျခားမႈမရွိပဲ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေပၚ မူတည္၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပး ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ပါဝင္ႏိုင္မည့္ လူ႔အသိုင္း အဝိုင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တက္ႂကြၿပီး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုဘဝကို ခံစားရရွိ ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားက မိမိတို႔အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ႏွင့္ အစိုးရကလည္း ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ႀကီးသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၊ လူလတ္ပိုင္းမ်ားပါ ပါဝင္၍ ခြဲျခားျခင္းမရွိပဲ အားလုံးပါဝင္ေသာ အခ်င္းခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (Inclusive Self-Help Group) မ်ားကို အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လူမႈအားမာန္ အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ဆက္လက္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စေသာ အခန္းက႑မ်ားကို အဓိကေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕သည္ သက္ႀကီးသူခ်င္း ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ပုံစံထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ရပ္႐ြာအတြင္းရွိ အျခားသူမ်ားအပါအဝင္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူထုကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သည့္ နည္းစနစ္ တစ္ရပ္ကို ပုံေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (Help Age International) ၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ အစိုးရက ဦးေဆာင္၍ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္အညီ မူဝါဒမ်ား၊ နည္းဥေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္၍ အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဘိုးဘြားမ်ားက ဝမ္းသာပီတိစကားမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ကူး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား