၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔အခမ္းအနား က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁.၁၀.၂၀၁၉
    ၂၀၁၉ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန - ၂ (MICC-2) ၌ က်င္းပသည္။
    အခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ယခင္ႏွစ္မ်ားနည္းတူ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အက်ိဳးျပဳခဲ့ျခင္းမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိလူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားသည္ အက်ိဳးရွိေနဆဲ၊ အသုံးဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳလိုေသာရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ကို (၁၉၉၉)ခုႏွစ္ကစ၍ မပ်က္မကြက္ က်င္းပဂုဏ္ျပဳ ခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိျဖစ္ပါေၾကာင္း။
    ယခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ပိုမိုအႏွစ္သာရ ျပည့္ဝ ေစရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးက “The Journey to Age Equality” “အသက္ေၾကာင့္ မခြဲျခားတို႔ဘိုးဘြား၊ စြမ္းအားတူညီေလွ်ာက္လွမ္းမည္”ဟူ၍ ယခုႏွစ္အတြက္ ေဆာင္ပုဒ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အသက္အ႐ြယ္၊ က်ား/မ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အျခားအေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္ (၁၀)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကိုလည္း အသက္အ႐ြယ္ေၾကာင့္ ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး က႑တို႔တြင္ ခ်န္လွပ္ထားမႈမရွိဘဲ အတူတကြ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုေဆာင္ပုဒ္၏ အႏွစ္သာရမ်ားႏွင့္အညီ သက္ႀကီး႐ြယ္အို အေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ သည့္ေနရာတြင္ အေလးထားေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
    အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး အသက္အႀကီးဆုံး အဘိုးတစ္ဦးႏွင့္ အဘြားတစ္ဦးကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္ (၁၀) သိန္းစီကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုမ်ား၏ ဝင္ေငြလုံၿခဳံေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားလူမႈေရးပင္စင္အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ကတည္းက စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာခဲ့ရာ ယခုအခါ အသက္(၈၅)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုဦးေရ (၁၈၀,၀၀၀)ေက်ာ္သည္ တစ္လ (၁၀,၀၀၀) က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ (၃) လတစ္ႀကိမ္ (၃၀,၀၀၀)က်ပ္ ပုံမွန္ခံစားခြင့္ရေန ၾကၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လာမည့္ဘ႑ာ ေရးႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရန္ပုံေငြတတ္စြမ္း ႏိုင္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး အက်ဳံးဝင္အသက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေငြေၾကးကို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းစသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
    ထို႔ျပင္ ၂၀၁၉-၂၀၂ဝခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္ၿပီး လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္အသစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ မ်ိဳးဆက္အသီးသီး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္သည့္ “Inclusive Self-Help Group” “လူမႈအားမာန္” အဖြဲ႕မ်ားကို ေက်း႐ြာ အဆင့္မ်ားတြင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ အျခားမ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ပါ အျပန္အလွန္ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရန္ပုံေငြခြဲေဝခ် ထားေပးၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကနဦးတြင္ အဆိုပါ လူမႈအားမာန္ အဖြဲ႕ေပါင္း(၁၅၀)ျဖင့္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုစီကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ရန္ပုံေငြမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကနဦးမတည္မႈ ရန္ပုံေငြအေနျဖင့္ ေငြက်ပ္(၁၀)သိန္းစီ ေထာက္ပံ့ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ အလားတူ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကလည္း ထပ္ေလာင္းေထာက္ပံ့သြားမည္ကို ယခုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ သတင္းေကာင္း ပါးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။
    နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔သည္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ေလးစားထိုက္၊ ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူမ်ားျဖစ္၍ အခမ္းအနား က်င္းပေပး႐ုံ သက္သက္မဟုတ္ပဲ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ဘဝ အမွန္တကယ္ လုံၿခဳံမႈ ရွိေစေရးႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏စြမ္းအားကို ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳသြားႏိုင္ေရး အတြက္လည္း အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
    ထို႔ေနာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာကို UN Resident & Coordinator ျဖစ္သူ Mr. Andrew Krikwood က ဖတ္ၾကားသည္။
    ယင္းေနာက္ က႑အလိုက္ ထူးခြၽန္အဘိုးအဘြားမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳခံ အဘိုးအဘြားမ်ားထံ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏိုင္သက္လြင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးဝင္းျမႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္တို႔က ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ၊ ေဆးဝါးပစၥည္းႏွင့္ အလႉေငြမ်ားကို ေပးအပ္လွဴဒါန္း ၾကသည္။
    ဆက္လက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ Help Age International (Myanmar)၊ စက္မႈပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ က်င္းပေရး ေကာ္မတီသို႔ အလႉေငြမ်ား ေပးအပ္လႉဒါန္းၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။
    ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနႏွင့္ သမဝါယမဦးစီးဌာနတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔က်င္းပေရး ေကာ္မတီသို႔ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လႉဒါန္းၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏိုင္သက္လြင္က လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။
    ယင္းေနာက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမွ ဘိုးဘြား(၁၂)ဦးက Zumba အကျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္တို႔က ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား ေပးအပ္သည္။
    ထို႔ေနာက္ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အားမာန္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပဇာတ္ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏိုင္သက္လြင္ႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးၾကည္မင္းတို႔က ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ ေငြမ်ား ေပးအပ္သည္။
    ယင္းေနာက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ဗီဒီယို မွတ္တမ္းကိုျပသၿပီး ဘိုးဘြားမ်ားကိုယ္စား အဘိုးဦးေအာင္ျမင့္က ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကား သည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြ၊ႏိုင္သက္လြင္၊ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ဦးၾကည္မင္း တို႔သည္ ထူးခြၽန္ဘိုးဘြားမ်ား၊ ဂုဏ္ျပဳခံဘိုး ဘြားမ်ား၊ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္ အတူ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ၾကသည္။
    အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြ၊ ႏိုင္သက္လြင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ဦးၾကည္မင္းႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ အဆိုပါ ခန္းမအတြင္း၌ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးေဂဟာ (ရန္ကုန္)၊ သက္ႀကီး ဆရာဝန္မ်ားေထာက္ကူအဖြဲ႕၊ Help Age International၊ လူမႈအားမာန္အဖြဲ႕၊ Noble Mind Organization ၊ Save the Aged ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ဓာတ္ပုံျပခန္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၾကသည္။
    အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏ဇနီး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၏ ဇနီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဥကၠ႒၏ဇနီး၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒၏ဇနီး၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၏ ဇနီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ားဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ထူးခြၽန္ဘိုးဘြားမ်ား၊ ဂုဏ္ျပဳခံ ဘိုးဘြားမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
    ယေန႔အခမ္းအနားတြင္ ထူးခြၽန္ဘိုးဘြားတစ္ဦးလွ်င္ အလႉေငြက်ပ္(၁)သိန္း၊ ဂုဏ္ျပဳခံဘိုးဘြား တစ္ဦးလွ်င္ အလွဴေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀ႏွင့္ ဂါရဝျပဳလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား