ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၄.၁.၂၀၂၀
    ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
    အစည္းအေဝးတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အမွာစကားေျပာၾကားရာ မိမိတို႔ေကာ္မတီကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ေနရပ္စြန႔္ခြာ ၾကသူမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္အညီ ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကြပ္ကဲေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ေကာ္မတီမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို စိစစ္၍ ဗဟိုေကာ္မတီထံသို႔ တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားစနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၂)ရပ္ကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၂)ရပ္လုံးက  တက္ညီလက္ညီျဖင့္  ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္မွသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အတိုင္း မဟုတ္ဘဲ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္၍ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စားနပ္ရိကၡာမ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ားႏွင့္ အိမ္အသုံး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားျခင္းမရွိဘဲ ေနရပ္စြန႔္ခြာၾကရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ပိုမိုအရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားကိုလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးေစလိုပါေၾကာင္း၊ UEHRD အစီအစဥ္ျဖင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြး ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက ပံ့ပိုးႏိုင္မည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း(၇)ခုကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈဆိုင္ရာ အာဆီယံညႇိႏႈိင္းေရးမႉး႐ုံး (AHA Centre) ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားရွိေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္အတိုင္း ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားရွိေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ စာခ်ဳပ္နည္းလမ္းအတိုင္း မဟုတ္ သည့္ ကိစၥမ်ားလည္းရွိေနၾကာင္း၊ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ရရွိေရး စဥ္းစား ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာကို အတည္ျပဳ ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္ရာ လက္ရွိ IDP စခန္းမ်ားကို စနစ္တက် ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေျမျပင္တြင္ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ၾကသည့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္လည္း လိုပါေၾကာင္းႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ စည္း႐ုံးျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ ပူးတြဲဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က ေပးပို႔လာ သည့္ အမည္စာရင္းအား စိစစ္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ား၊ UEHRD အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ ေပးရမည့္အခ်က္မ်ား၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား ၎တို႔၏မူလေနရာ၊ မူလေနရာႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔သေဘာတူညီ ေ႐ြးခ်ယ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ် ထားေပးရန္ စီစဥ္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ား၊ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လာသူမ်ားအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ UNDP / UNHCR တို႔အၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ မူေဘာင္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ Meduim term project မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္  ASEAN ERAT ၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို က႑အလိုက္ရွင္းလင္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား