ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပုစုပ်ိုးေထာင္ေရးနွင့္ ဖြံ့ျဖိုးေရးလုပ္ငန္းစဉ္ကို ျပည္သူလူထုက်ယ္ျပန့္စြာ သိရွိေရးနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္သားမ်ားကြ်မ္းက်င္မႈ “စံ” သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ့ အစီအစဉ္တြင္ ပါဝင္နိုင္ေရး ညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ဇန္နဝါရီ ၁၁ ၊ ရန္ကုန္
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရန္ကုန္ျမို့၌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္နွင့္၄င္းမွေမြးဖြားေသာ အသက္(၂)ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေျကးေထာက္ပံ့ျခင္း (MCCT) အစီအစဉ္တြင္  ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ (Child Development) နွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ အသိပညာေပးနိုင္ေရး ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဉ္ညွိနွိုင္းျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း၌ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ျပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းသို့ သြားေရာက္ျကည့္ရႈျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။
    ယေန့မြန္းလြဲပိုင္းက ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးသည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္နွင့္အတူ ရန္ကုန္ျမို့ရွိ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပုစုပ်ိုးေထာင္ေရးနွင့္ ဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ ပင္မအေထာက္အကူျပု ဗဟိုဌာန၌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္နွင့္၄င္းမွေမြးဖြားေသာ အသက္(၂)ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေျကး ေထာက္ပံ့ျခင္း (MCCT) အစီအစဉ္တြင္  ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ (Child Development) နွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ အသိပညာေပးနိုင္ေရး ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဉ္ညွိနွိုင္း အစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အမွာစကားေျပာျကားရာ မိမိတို့ဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအက်ိုးအတြက္  က႑ဍအလိုက္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိပါေျကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍ သက္ျကီးရြယ္အိုအထိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္နွင့္ゞင္းမွေမြးဖြားေသာ အသက္(၂)ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေျကးေထာက္ပံ့ျခင္း (MCCT) အစီအစဉ္တြင္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္ေရးနွင့္ပတ္သက္၍ ကေလးဘဝအစ ရက္ေပါင္း(၁၀ဝ၀)ကာလ၏ အေရးပါပံုကို မိဘမ်ားက သိရွိ နားလည္ျပီး မိမိတို့ကိုယ္တိုင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ကို  က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ အသိပညာေပးရန္ ျဖစ္ေျကာင္း၊ ထို့သို့ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္က႑ဍတြင္ အေကာင္းဆံုးရင္းနွီး ျမႈပ္နွံမႈျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို အစိုးရက ပူးေပါင္းပံ့ပိုးကူညီရန္လိုအပ္ပါေျကာင္း၊ ထို့ေျကာင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ယေန့ေဆြးေနြးျကမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ျပုစုပ်ိုးေထာင္ေရးနွင့္ ဖြံ့ျဖိုးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒနွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ရွိျပီးျဖစ္ေျကာင္း၊ ဥပေဒကိုအေျခခံျပီး မဟာဗ်ူလည္း ေဖာ္ေဆာင္ျပီးျဖစ္ေျကာင္း၊  ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပုစုပ်ိုးေထာင္ေရးနွင့္ ဖြံ့ျဖိုးေရးလုပ္ငန္း (Early Childhood Care and Development _ ECCD) ကို ဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေျကာင္း၊ ECCD လုပ္ငန္းတြင္ ဖြံ့ျဖိုးမႈေနွးေကြးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ျပုစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက ကိုယ္တိုင္သိရွိျပီး ECCD လမ္းေျကာင္းေပၚကို ေရာက္ရွိ သြားေစရန္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ဖြံ့ျဖိုးေရးအေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္းနွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ (Early Childhood Intervention – ECI) လုပ္ငန္းပါဝင္ ပါေျကာင္း၊  လူသားစြမ္းရည္ အရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျကသူမ်ားက လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ ရွိရန္ အေရးျကီးသကဲ့သို့ မိမိ၏ကြ်မ္းက်င္မႈကို အသိအမွတ္ျပုခံရဖို့လည္း လိုအပ္ပါေျကာင္း၊ မိမိတို့၏ ကြ်မ္းက်င္မႈကို အာမခံေပးနိုင္မည့္ ျမန္မာနိုင္ငံလုပ္သားမ်ားကြ်မ္းက်င္မႈ “စံ” သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ့ - National Skill Standards Authority (NSSA)တြင္ ပါဝင္နိုင္ေရး ျကိုးပမ္းသြားျကရမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္က႑ဍကို ျပည္သူလူထုက က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္သိရွိေစရန္ မည္မွ်ေဆာင္ရြက္ နိုင္ျပီကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို့လည္း လိုပါေျကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္က႑ဍအတြက္ မိခင္ဝိုင္းမ်ား၊ ေန့ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မူျကိုေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း မိမိတို့၏ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မႈနွင့္ အက်ိုးခံစားခြင့္ရွိသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပမာဏသည္ မမွ်တဘဲရွိေန ပါေျကာင္း၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေသာ္လည္း လံုေလာက္မႈမရွိေသးပါေျကာင္း၊ ထို့ေျကာင့္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုက အထူးသျဖင့္ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားက သိရွိထားပါက မိမိတို့၏ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပိုမိုလြယ္ကူျမန္ဆန္မည္ ျဖစ္ပါေျကာင္းနွင့္ ျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ သိရွိေစေရး အသိပညာေပးနိုင္မည့္ လက္ေတြ့က်သည့္အစီအစဉ္မ်ားကို ေဆြးေနြး ေပးျကေစလိုေျကာင္း ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
    ထို့ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေပါင္စပ္ညွိနွိုင္းမည့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား၊ ECCD သင္တန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ National Skill Standards Authority (NSSA) အစီအစဉ္တြင္ ပါဝင္နိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္နွင့္၄င္းမွေမြးဖြားေသာ အသက္(၂)ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေျကးေထာက္ပံ့ျခင္း (MCCT) အစီအစဉ္ကို ျပည္သူလူထုအတြင္း အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဉ္မ်ားနွင့္  Child Development  နွင့္ပတ္သက္၍  ျပည္သူလူထုအတြင္း အသိပညာေပးေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဉ္မ်ားကို အသီးသီးရွင္းလင္းတင္ျပျကရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီးနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေပါင္းစပ္ညွိနွိုင္းေဆြးေနြးခဲ့ျကပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစခန္းသို့သြားေရာက္ျပီး စခန္း၌ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ျပီးသူမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး သင္တန္းဖြင့္လွစ္၍ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈကို သြားေရာက္ျကည့္ရႈ ခဲ့ျကပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးသည္ သင္တန္းသားမ်ားနွင့္ ရင္းရင္းနွီးနွီးေတြ့ဆံုကာ လက္ရွိကာလသည္ အေရးအျကီးဆံုးနွင့္ တန္ဖိုးအရွိဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ေျကာင္း၊ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးသည့္ ကာလမ်ားရွိ မေကာင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေမ့ေဖ်ာက္နိုင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေကာင္းေသာ အေတြ့အျကံုမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာရမည္ ျဖစ္ေျကာင္း၊ ကိုယ္ခနၶာက်န္းမာဖို့အေရးျကီးသလို မိမိတို့၏ စိတ္စြမ္းရည္မ်ားကို ျမွင့္တင္ျကဖို့လိုပါေျကာင္း၊ တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦးေမတၱာထား ေဖးမကူညီျကရန္လိုပါေျကာင္း၊ မိမိတို့၏ ရပ္တည္မႈနွင့္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ မ်ားအတြက္ ဆက္လက္ျကိုးပမ္းသြားျကရမည္ျဖစ္ေျကာင္းနွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကိုအစိုးရက ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း စသည္ျဖင့္အားေပးစကားေျပာျကားခဲ့ျပီး သင္တန္းဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနနွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ ညွိနွိုင္းေဆြးေနြးခဲ့ျကေျကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား