တြံေတးၿမိဳ႕၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန လုပ္ငန္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္း ၾကည့္ရႈ

တြံေတး၊ ၂၉.၂.၂၀၂၀
    လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ တြံေတးၿမိဳ႕ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနကိုလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျ ပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ စန္းစန္းေအးႏွင့္အဖြဲ႕က ယေန႔နံနက္ပိုင္း၌ ကြင္းဆင္း ၾကည့္ရႈ၍ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတးၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္က တြံေတးၿမိဳ႕၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနရွိ ႐ုံးခန္းအေဆာက္အဦ၊ အမ်ိဳးသမီး သင္တန္းေဆာင္မ်ား၊ အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ လမ္းမီးတိုင္မ်ား၊ ေရစင္ႏွင့္ေရပိုက္သြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးက မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္၍ မၾကာခင္ အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒကို ျပည့္တန္ဆာဆိုင္ရာ ဥပေဒ (မူၾကမ္း)အျဖစ္  ျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒမ်ားအတည္ျပဳၿပီး ပါက ဥပေဒအရ ေရာက္ရွိလာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဤဌာန၌ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုေနရာသည္ ေျမေနရာအက်ယ္အဝန္း၊ အေဆာက္အဦ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား အဆင္ေျပသည့္အေနအထားရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါ ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားလည္း လက္လွမ္းမီပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အေဆာက္အဦမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအျပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားပါ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေရတို၊ ေရရွည္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဌာနတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္း ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီးသည္ ဌာနတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ ေဆးေပးခန္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အဦမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရႈၿပီး မီးေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေျမေနရာကို ၿခံစည္း႐ိုးကာရန္ႏိုင္ေရး တို႔အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန (တြံေတး)ကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေကာ္မတီ အထူးအစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ HIV/ AIDS ေရာဂါရွိသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ေပးပို႔ေသာ သင္တန္းသူ (၂၂၄၂)ဦးအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အေဆာက္အဦမ်ား အဆင္ျမႇင့္တင္ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာဆိုင္ရာဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးပါက ဥပေဒအရ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသို႔ ပို႔အပ္လာသည့္သူမ်ားအား ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီးပါက လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားမွ ေနရာအခက္အခဲရွိသည့္ လူငယ္မ်ားအား ယာယီေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား