ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

 တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားအား တစ္ႏွစ္လွ်င္(၂)ႀကိမ္စီက်င္းပျခင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးမ်ားအား အသိပညာေပးသင္တန္း၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္တန္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပုဂၢိဳလ္၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ INGOs, NGOs မ်ားအား ဥပေဒအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ၊ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားမ်ားအား တစ္ႏွစ္ လွ်င္ (၁)ႀကိမ္စီ က်င္းပေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစရန္၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားပေပ်ာက္ေစရန္၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခြင့္၊ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပိုင္ခြင့္၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ရရွိရန္အတြက္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေပးပို႔လာေသာ ကေလးသူငယ္ႀကီးၾကပ္သူအစီရင္ခံစာမ်ားအား လခ်ဳပ္မ်ား၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္ မ်ား ျပဳစုေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္႐ုံးႏွင့္ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔တိုင္ၾကားလာသည့္အမႈမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားလာေသာအမႈမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားႏွင့္အစည္းအေဝးမ်ားေခၚယူ၍ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။