အၾကမ္းဖက္ခံရသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္စင္တာ (One Stop Women Support Centre - OSWSC) ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈအပါအဝင္ Gender Based Violence Case (GBV Case) မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျဖစ္စဥ္အေျခအေနအရ Survivor အား သီးျခားလုံၿခဳံမႈေပးရန္ လိုအပ္ပါက လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ လားရႈိးၿမိဳ႕၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ “အၾကမ္းဖက္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တစ္ေနရာတည္းတြင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ စင္တာ” (One Stop Women Support Center-OSWSC) မ်ားတြင္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊မုံ႐ြာၿမိဳ႕တြင္ OSWSC အသစ္ဖြင့္လွစ္ေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

    လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ Survivor မ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊  တရားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ စိတ္လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိပါသည္။