ျပည္သူမ်ားသို႔ Help Line ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈအပါအဝင္ Gender Based Violence Case (GBV Case) မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားႏိုင္ေရး Help Line တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-၃၄၀၄၂၂၂ ႏွင့္ ၀၆၇-၃၄၀၄၉၉၉ ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလမွစတင္ကာ တည္ေထာင္ထား ရွိပါသည္။ အဆိုပါ Help Line သို႔ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိရွိသူ ျပည္သူမ်ားမွလည္းေကာင္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာတိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး တိုင္ၾကားသူမ်ား၏သတင္း အခ်က္အလက္မေပါက္ၾကားေရးကို အထူးအေလးထားကာကြယ္ေပးကာ တိုင္ၾကားမႈ မ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

တိုင္ၾကားလာမႈမ်ားအား စနစ္တက်တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူမႈဝန္ ထမ္းဦးစီးဌာနမွ စနစ္တက်ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည့္ Case Manager မ်ားအား ခန္႔အပ္ထားရွိကာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Case Manager မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ၎တို႔၏ လုံၿခဳံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိတ္လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကိုအဓိက ထား လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။