ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခအေနတိုင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္