အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္ျခင္းပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္