လူမႈေရးပညာရပ္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးေဆြးေႏြး

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္အား အစၥေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္ဆီမွ Director of Training Department Mr. Mattanya Cohen ႏွင့္ အစၥေရးသံအမတ္ၾကီး H.E Mr. Hagay Moshe Behar တို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္၁၁နာရီတြင္ အဆိုပါဝန္ၾကီးရုံး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ အစၥေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္ဆီ(IAIC)တုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ား၊ နည္းပညာဖလွယ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ လူမႈေရးပညာရပ္ဆုိင္ရာတကၠသိုလ္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ နည္းပညာပံ့ပိုးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အစၥေရးႏုိင္ငံမွ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားေစလႊတ္၍ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter