လူမႈဝန္ထမ္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ား ဒုတိယဝန္ၾကီးစစ္ေဆး

ရန္ကုန္ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒၚစုစုလွိဳင္သည္ ၾသဂုတ္ ၁၆ရက္ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး တြံေတးၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန(Center for Women Care-C.W.C)သို႔ သြားေရာက္၍ သင္တန္းသူမ်ား၏ အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ အသက္ေမြးမႈပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးမႈတုိ႔ကို ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးသည္။

      ထုိမွတစ္ဆင့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ငွက္ေအာ္စမ္းေက်းရြာရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ ေက်ာင္းသားအိပ္ေဆာင္မ်ား၊ သက္ေမြးမႈပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးမႈကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လုိအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter