ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အာဆီယံ အဆင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား သို႔ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ လူမႈ၀န္ထမ္းနွင့္ ဖြ႕ံျဖဳိးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အာဆီယံ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႕တက္ေရာက္ရန္ ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံသုိ႕စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႕မွ(၈)ရက္ေန႕ထိသြားေရာက္ခဲ႕ပါသည္။

    စက္တင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႕၊နံနက(၇း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ဆီရမ္ယိျမဳိ႕၊ Sokha Angkor Resort, Apsara  (2)ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ လူမႈ၀န္ထမ္းနွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အာဆီယံ ၀န္ၾကီးမ်ား အလုပ္သေဘာ ညစာစားပြဲသုိ႕တက္ေရာက္ခဲ႕ပါသည္။

    စက္တင္ဘာလ (၆)ရက္ေန႕၊နံနက္(၈း၃၀) အခ်ိန္တြင္ဆီရမ္ယိျမဳိ႕၊ Sokha Angkor Resort, Apsara  (2)ခန္းမ၌  က‌ေမၻာဒီးယားနုိင္ငံ ၊၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Mr.  Hun   Senနွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းနွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အာဆီယံ ၀န္ၾကီးမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသုိ႕ တက္ေရာက္ခဲ႕ပါသည္။

    ဆက္လက္၍ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္  Ball Room ၌ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Mr.  Hun   Senဖြင့္လွစ္ေသာ (၈)ၾကိမ္ေျမာက္ လူမႈ၀န္ထမ္းနွင့္   ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာအာဆီယံ ၀န္ၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းသုိ႕ ဆက္တက္ေရာက္ျပီး အာဆီယံ ၀န္ၾကီးမ်ား အဆင့္အစည္းအေ၀းသို႕ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခဲ႕ပါသည္။

     ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ဳိးသမီးနွင့္ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္   ျမွင့္တင္ရး အာဆီယံေကာ္မတီမွ တင္သြင္းေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ  ပေပ်ာက္ေရးအာဆီယံေၾကညာခ်က္ (မူၾကမ္း) နွင့္ ပက္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမွ  ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္  ၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားျဖစ္သည္႕   ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားနွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အုိ မ်ားအတြက္   လူမႈဂရုဏာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊  ကေလးသူငယ္ဥပေဒ (၁၉၉၃) ကုိျပဌာန္းေပးခဲ့ျပီး နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ (၂၀၀၁)ခုနွစ္တြင္  ဆက္လက္ျပ႒ာန္းခဲ့ကာ ယခုအခါ    ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္သစ္၊  စနစ္သစ္နွင့္အညီ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကုိ   ျပင္ဆင္ေရးဆဲြလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  ေရွးဦးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒနွင့္ မူ၀ါဒ  တုိ႕ကုိ မၾကာခင္ အတည္ျပဳ  ျပဌာန္းနုိင္ေတာ့မ ည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ယူအန္စီေဒါတြင္  ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္႕အတုိင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြ႕ံျဖဳိးတုိးတက္မႈ ဆုိင္ရာ အမ်ဳိသားအဆင့္ စီမံကိန္းကုိမၾကာခင္  ျဖန္႕ေ၀နုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ အာဆီယံနုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္    အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင္႕ကေလးသူငယ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္  သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကို  ပုိမုိ  ေဆာင္ရြက္ ရန္ လုိအပ္ပါမည္လုိ႕  မိမိအေနျဖင့္  မွတ္ခ်က္ျပဳလုိပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေဆြးေႏြးခဲ႕ပါတယ္။ 

     ၎ေနာက္ ည(၇း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ဆီရမ္ယိျမိဳ႕ ၊ Cultural  Village ၌က်င္းပေသာ လူမႈေရးရာ ၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားနွင့္ လူငယ္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး  ၀န္ၾကီးဌာနမွ တည္ခင္းဧည္႔ခံေသာ Gala Dinner သုိ႕ တက္ေရာက္အားေပးပါသည္။

    စက္တင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႕၊ နံနက္(၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ဆီရမ္ယိျမိဳ႕၊ Sokha Angkor Resort,Ball Room ၌ က်င္းပေသာ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ လူမႈ၀န္ထမ္းနွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အာဆီယံ +၃ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႕  တက္ေရာက္ျပီး အာဆီယံ+၃ ၀န္ၾကီးမ်ား အဆင့္ အစည္းအေ၀း  သုိ႕ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခဲ႕ပါသည္ ။

     ယင္းအစည္းအေ၀း၌  ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမွ  မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္   ေခတ္မီွဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီ နုိင္ငံေတာ္ၾကီး သုိ႕တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လြြန္ခဲ႕ေသာ လေပါင္း(၃၀) အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ရာ၌ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအျပင္ လူမႈစီးပြားဘ၀ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိပါ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၾကီး၏ မိန္႕မွာခ်က္ အတုိင္း အားလုံးပါ၀င္သည္႕ ျမန္မာလူမႈေရး ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္  တည္ေဆာက္ရန္ နွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ႔ခ်ေရးနွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၈)ရပ္ တုိ႕ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္  စီစဥ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၊ သက္ၾကီးရြယ္အုိ မ်ား အတြက္ ေန႕ပုိင္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ (Day Care Center for the Aged) ကုိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ၾကာခင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပဒအား အတည္ျပဳ ျပဌာန္းနိုင္ရန္  စီစဥ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ဥပေဒအားနုိင္ငံေတာ္မွ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းေပးခဲ႕ျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ  သင္တန္းေက်ာင္းကုိ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရးဥပဒမ်ား  ေရးဆြဲျပဌာန္းနုိင္ေရး၊ ေရွးဦးကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဗဟုိဌာနတုိ႕ကုိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဖြင္႕လွစ္နုိင္ေရး ၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား အတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲနုိင္ေရးႏွင့္ လူမႈေရး သိပံၸတကၠသုိလ္  ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဖြင္႕လွစ္နုိင္ေရး တုိ႕ကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၊ အစည္းအေ၀း၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည္႕ "အားလုံးအတြက္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ"  "Social Development for All" အတြက္အားသြန္ခြန္စုိက္ ၾကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ရွိေသာ အာဆီယံ+၃ နုိင္ငံမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ၊ အာဆီယံ၏ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည္႕ "One vision, One Identity and One Community" အတုိင္း ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္ အျခားေသာ အာဆီယံ နုိင္ငံမ်ား နည္းတူ ေဒသတြင္း ျပည္႔စုံေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ႕ပါသည္။

      (၈) ၾကိမ္ေျမာက္ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အာဆီယံ ၀န္ၾကီမ်ား အဆင့္အစည္းအေ၀းမွ  ခုိင္မာသည္႕ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အာဆီယံေၾကျငာခ်က္ (ASEAN Declaration on strengthening Social  protection)၊   အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအာဆီယံ  ေၾကျငာခ်က္  (ASEAN Declaration on Elimination of Violence against  Women and Children)၊ ႏွင့္  (၈)ၾကိမ္ေျမာက္ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ  အာဆီယံ ၀န္ၾကီးမ်ား အဆင္႕အစည္းအ၀း၏ပူးတြဲ  ေၾကျငာခ်က္(Joint statement of 8th ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development) တုိ႕ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႕ပါသည္။

    စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အာဆီယံ +၃ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေ၀းမွ (၄) ၾကိမ္ေျမာက္ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဖံြ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အာဆီယံ +၃ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေ၀း၏ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္ Joint statement of 4th ASEAN +3 Ministerial Meeting on Social Welfare and Development) ကုိထုတ္ျပန္ခဲ႕ပါသည္။

    စက္တင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႕ ၊ ေန႕လယ္ပုိင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးသည္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ၊ ဆီရမ္ယိျမိဳ႕မွ ထြက္ခြာခဲ႕ရာ ထုိင္းနုိင္ငံ ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕မွ တဆင္႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႔သုိ႔ ယင္းေန႕ ညေနပုိ္င္း တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွခဲ့ ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter