အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၃) ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ် ျဖစ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားကုိ ႀကိဳးပမ္း အေကာာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းျဖင့္ ယေန႔နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္၌ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး  အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ  စီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)  မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္း အခမ္းအနားတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

    ထုိ႔အျပင္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကုိ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ သာမက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးထု တစ္ရပ္လံုးအတြက္ပါ အထူးအက်ိဳးရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ ဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး အေရးလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕ (၉၈)ဖြဲ႕ ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသား တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ UNCEDAW ေကာ္မတီသုိ႔ တင္သြင္းရမည့္ စတုတၳႏွင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္  ပူးတြဲ အစီရင္ခံစာအတြက္ အေျခအေန ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ ဤစီမံကိန္းႀကီးသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး၏ အခြင့္အေရးမ်ား ေသခ်ာေစေရး၊ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ကုိ အထူးယံုၾကည္မိ ပါေၾကာင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

    ဆက္လက္၍ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၂-၂၀၂၂)ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ အႀကီးတန္း ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးက အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ျဖည့္ဆည္းမႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပ ၾကသည္။

FacebookTwitter