ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ အဆင့္ ျမင့္အရာရွိမ်ား အစည္းအေ၀းသုိ႕ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၂၈) ရက္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အမိ်ဳးသမီးမ်ားဖုိရမ္သုိ႕ တက္ေရာက္ရန္ ျပင္သစ္နိုင္ငံသုိ႕ ေအာက္တုိဘာ(၁၆)ရက္ေန႕မွ (၁၈)ရက္ ေန႕ထိ လည္းေကာင္း၊ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ အဆင့္ ျမင့္အရာရွိမ်ား  အစည္းအေ၀းသုိ႕ တက္ေရာက္ရန္ အိႏိၵယနုိင္သုိ႕ ေအာက္တုိဘာ(၂၁)ရက္ေန႕မွ (၂၅)ရက္ ေန႕ထိ လည္းေကာင္းသြားေရာက္ခဲ႕ပါသည္။

      ျပင္သစ္နုိင္ငံ၊ Deauvaille ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည္႕ (၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာလံုးဆုိ္င္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖုိရမ္သုိ႕ တက္ေရာက္စဥ္အတြင္း ေအာက္တုိဘာ (၁၆) ရက္ေန႕တြင္ Women's Forum for the Economy and society မွ President ျဖစ္သူ Ms. Veronique Morali ? CEO ျဖစ္သူ Ms. Jsvwurlinr Franjou နွင့္ French Ambassador for Human Rights ျဖစ္သူ H. E .Patrizianna Sparaccino တုိ႕နွင့္ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆုံ ၍ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ၊ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသ မီး မ်ားအား အၾကမ္းဖက္ခံရမွုဳမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒကိစၥရပ္ မ်ား က်ား/မ တန္းတူညီတူရွိေရး အသိပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားအား နွစ္နုိင္ငံအၾကား အေတြ႕အၾကံဳျခင္း ဖလွယ္၍ ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲကပါသည္။ ယင္းေန႕ညဦးပုိင္းတြင္ Orange & the Women's Forum မွ စီစဥ္က်င္း ပ ေသာ အလုပ္သေဘာညစာ စားပြဲသုိ႕တက္ေရာက္ခဲ႕ပါသည္။

    ေအာက္တုိဘာလ (၁၇) ရက္ေန႕တြင္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ Deauville ျမိဳ႔ေတာ္၀န္ျဖစ္သူ Mr. Philippe Augier အား ေတြ႕ဆုံခဲ႕ပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး Executive Director, Institute for Women, Peace and Security, Georgetown University ျဖစ္သူ H.E. Melamme Verveer နွင့္လည္းေကာင္း၊  French Minister of Women's Right & Government spokesperson ျဖစ္သူ H .E. Najat Vallaud  -  Belkacem နွင့္လည္း ေကာင္း ၊ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆုံ၍ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အခြင့္အေရး အျပည္႔အ၀ ရရွိခံစားနုိင္ေရးနွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳး တုိး တက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ (၂၀၁၃-၂၀၂၂) အားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မွဳ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒအား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ  နည္းပညာ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

     ေအာက္တုိဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕၌ French Deputy Minister for Smal and Medium Business, Innovation and Digital Economy ျဖစ္သူ H.E.Fleur Pellerin ႏွင့္ Chairman and CEO ALP SA, Honorary Chairman Areva ျဖစ္သူ Anne Lauvergeor တုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံု၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အလႊာ အသီးသီးတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ Les abondances (the instition for elderly) မွ Director ျဖစ္သူ Marie-Anne Fourrier ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ လႊမ္းျခံဳႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

    ေအာက္တုိဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ ပဲရစ္ၿမိဳ႕၌ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဘိုးဘြားေဆးရံု ဖြင့္လွစ္၍ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဘိုးဘြားမ်ား၏ မွတ္ဥာဏ္ေလ်ာ့နည္းမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေရး အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္း အစီအစဥ္မ်ား၊ ဘိုးဘြားမ်ားအား အစားအေသာက္ ေကၽြးေမြးေရး ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၊ သီးပင္၊ စားပင္၊ ပန္းပင္ကဲ့သို႔ေသာ တပိုင္တႏိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အစရိွေသာ ဘိုးဘြားမ်ား ၀ါသနာပါရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရိွမႈမ်ား စသျဖင့္ သက္ႀကီးဘိုးဘြား မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားတြင္ လက္ခံ၍ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေနမႈမ်ားအား ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ပါသည္။

     အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရိွ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွမ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရာတြင္ ေအာက္တိုဘာ (၂၃) ရက္ေန႔ (၁၃း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ Meeting of the HLM2 Drafting Committee သို႔ တက္ေရာက္ၿပီး (၁၅း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ား အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

     ေအာက္တိုဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ Promoting and Practicing South-South Cooperation for Child Rights in Asia and the Pacific: from Beijing to New Delhi Session1, Session2 သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ Fullfilling Child Right with Childhood Development Session3 တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ၁၉၉၁ ခုနွစ္မွစ၍ UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) အဖြဲ႕၀င္နုိင္ငံ ျဖစ္လာပါေၾကာင္း ၊ ျမန္မာနုိင္ငံ အစုိးရသည္ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ နုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မတီအား ဖြဲ႕စည္းျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ေရွးဦး ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေျပာၾကား ခဲ႕ပါသည္။ ယင္း အစည္းအေ၀းမွ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး နယူးေဒလီ ေၾကျငာခ်က္ (New Delhi Declaration on South-South Cooperation for Child Right in Asia and the Pacific) အားထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ႕ပါသည္။

      ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးသည္ ေအာက္တုိဘာလ(၂၆) ရက္ေန႔တြင္ အိႏိၵယနုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီျမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာခဲ႔ရာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕မွတဆင္႔ ေအာက္တုိဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ႔ပါ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter