လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို (၄.၄.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

      အစီအစဥ္အရ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ားက ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းအလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိမႈမ်ားကို တင္ျပၾကၿပီး အေရးေပၚစီမံခန္ခြဲမႈဗဟိုဌာန (Emergency Operation Center)အား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ကိစၥ၊ လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေရရွားပါးမႈုျပႆနာနွင့္ သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းနွင့္ ေလ်ာ့ပါးေရး အသိပညာေပးသင္တန္းနွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ရက္(၁၀၀) စီမံခ်က္တြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးနိုင္ျခင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ မိုင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္ (Youth Volunteer) မ်ား၏ Youth Networkမ်ား တည္ေထာင္၍ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္နိုင္ျခင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေျမၿပိဳဆည္ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ထားရွိျခင္းစသည္မ်ား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းခဲ့ၾကပါသည္။

     အဆိုပါ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးပြဲသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

     ညေနပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန (Emergency Operation Center)ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အကူအညီေပးနိုင္ရန္အတြက္ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr.Tateshi HIGUCHI နွင့္အဖြဲ႕အား ဝန္ႀကီးဌာန ေမခလာခန္းမ၌ ေတြ႔ဆုံ၍ ဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတို႔ လက္ရွိပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကို ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter