လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးအား ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုဌာန(Emergency Operation Centre-EOC)ရွိ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ (၆) -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဧျပီလ(၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား UNOCHA အဖြဲ႕အစည္းမွ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး Ms.Renata Lok-Dessallien ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာ၌ ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးကိစၥမ်ား၊ လူမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္စာတမ္းပါကိစၥမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

      အလားတူ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ UNICEF ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ Mr.Bertrand Bainvel ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာ၌ ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ လက္ရွိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ေရး၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ကာကြယ္ေရးကိစၥမ်ား၊ မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးေရး၊ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားအပါအ၀င္ အထူးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သဘာ၀ေဘးျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ား၌ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ေန႔လည္ပိုင္း(၁၃း၀၀)နာရီတြင္ အာရွဖြ႔ံျဖိဳးေရးဘဏ္မွ ျမန္မာႏုိုင္ငံဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Mr.Winfried Wicklein ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအား လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူလူထု သဘာ၀ေဘး ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေရး အမ်ိဳးသားေရးအဆင့္ မူေဘာင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အာရွပစိဖိတ္သဘာ၀ေဘးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေရးရန္ပံုေငြအား သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်ား/မေရးရာ အေျခအေနေလ့လာစမ္းစစ္မႈ စစ္တမ္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အညႊန္းကိန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

      ထို႔အျပင္ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္တြင္ အာရွဖံြ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားသို႔ ၀န္ၾကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္/တာ၀န္ခံညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ(၇)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးသည္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနရွိ အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန(EOC)၏ ေဘးမျဖစ္ပြားမီ ပံုမွန္ခ်ိန္မ်ားတြင္ မိုးေလ၀သအေျခအေန သတင္းမ်ားႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ျပည္သူလူထုထံ သတင္းမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားျဖစ္သည့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ တို႔မွ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀မႈမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ပါသည္။

      ထို႔အျပင္ အေရးေပၚအေျခ အေနစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုဌာနတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ Single Side Band-SSB စက္ကိရိယာမ်ားသံုးစြဲ၍ တိုင္း ေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးရံုးမ်ားသို႔ မိုးေလ၀သ သတင္းအေျခအေနမ်ား ေပးပို႔ေဆာင္ရြက္မႈကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ကိုယ္တိုင္စမ္းသပ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

      ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမွ အေရးေပၚ အေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန ပိုမိုျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ SSB စက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

FacebookTwitter