လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ (၂၅) -

                 လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၁၃း၃၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Handicap International Program Director   ျဖစ္သူ Mr.Yann Faivre ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ မိုင္းေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္သူမ်ား ကူညီပံ့ပိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕တြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ မိုင္းအသိပညာေပးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

                   ထို႔ေနာက္ ညေန(၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား Norwegian Refugee Council(NRC)မွ Country Director ျဖစ္သူ Mr.Rafael Abis ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ နမ့္စန္ႏွင့္ လပြတၱာမီးေဘးတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အနာဂါတ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

                   အလားတူညေန(၁၅း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား International Organization for Migration    (IOM) မွ Mr.Kieran Corman-Best ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားကၽြန္းမ်ားေပၚမွ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

                   ညေန(၁၆း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား United Nationals High Commissioner for Refugees မွ Mr.Gijuseppe de Vincentiis ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈအ‌ေျခအေနမ်ားႏွင့္ ယင္းေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အနာဂါတ္လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter