လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင္‌့ ေတြ႕ဆုံပြဲ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉.၄.၂၀၁၆ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီက ဝန္ႀကီးဌာနစုေပါင္းခန္းမ၌ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင္‌့ေတြ႕ဆုံ၍ အဖြင္‌့အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္‌့ ထမ္းေဆာင္ရမည္‌့တာဝန္၊ လိုက္နာရမည္‌့စည္းကမ္း၊ ေစာင္‌့ထိန္းရမည္‌့ က်င္‌့ဝတ္မ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ေနရာတစ္ေနရာရျခင္း သည္ ရာထူးရတာမဟုတ္ဘဲ တာဝန္တစ္ခုရတာသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတာဝန္ကို မိမိတို႔သိၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ျပဳျပင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ရိုးသားေျဖာင္‌့မတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင္‌့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ သုံးစြဲရာတြင္၊ သုံးစြဲသည္‌့ ေငြပမာဏ၏ အက်ိဳးအားလုံးကို ျပည္သူလူထုထံ အကုန္ေရာက္ရွိခံစားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုႏွင္‌့ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင္‌့တေျပးညီ ျဖည္‌့ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထု၏ အခက္အခဲမ်ားကို ‌ေျဖရွင္းေပးနိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္‌့မားေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားပါသည္။ ဆက္လက္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္္မွ ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မွ ဝန္ႀကီးဌာန၏လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ကယ္ဆယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား လုံေလာက္စြာ ခ်ထားေပးနိုင္ေရးတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ လိုအပ္လၽွက္ရွိေသာ အႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈကိစၥရပ္မ်ား ၊ ၀န္ထမ္းႀကိဳ/ပို႔ယာဥ္မ်ား လုံၿခဳံႀကံ့ခိုင္မႈရွိေရးႏွင္‌့ ပုံမွန္ႀကိဳ/ပို႔ယာဥ္ အခ်ိန္ပို တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မည္‌့ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယာဥ္တို႔ကို သီးျခားစီအဆင္ေျပ‌ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား တင္ျပခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို နံနက္ (၁၁း၁၀) နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

      အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း စုစုေပါင္း(၃၇၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter