လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား အင္ဒိုနီးရွားသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ (၂၉) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဧၿပီလ ၂၉ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Head of UN Women ျဖစ္သူ Dr.Jean D’Cunha မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ က်ား၊ မ အ‌ေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္မႈစစ္တမ္းကိစၥ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒစပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ေဗးရွင္း စတုတၳႏွင့္ပဥၥမအႀကိမ္ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥ၊ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးမည့္ကိစၥ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

      အလားတူ ညေန (၁၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားသံ႐ုံးမွ H.E Dr.Ito Sumardi ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာ၌ ျမန္မာ-အင္ဒိုနီးရွားႏွစ္နိုင္ငံ၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း‌ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥ၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးမည့္ကိစၥ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ကိစၥတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

      အလားတူညေန (၁၅း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား Help Age International မွ Social Protection Advisor ျဖစ္သူ Dr.Wesumperna Dhamapryia မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ နည္းပညာပိုင္းပံ့ပိုးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ပါသည္။

FacebookTwitter