လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၉) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၉ရက္ေန႔‌ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ပက္-ျမန္မာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Mr.Richard Harrison ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္-ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။

      သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တုန္႔ျပန္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ကိစၥမ်ား၊ ေရေကာင္း၊ ေရသန္႔ ရရွိေရးကိစၥႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ ရပ္ရြာအ‌ေျချပဳ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ (၃၅) ၿမိဳ႔နယ္တြင္ တိုးတက္ရရွိမႈ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႔သည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႔နယ္(၂)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူး‌ေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပက္-ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းမွ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႐ုံးခြဲဖြင့္လွစ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႔ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

      အလားတူ ‌ေန႔လည္ ( ၁၄း၀၀ ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးျမတ္သူဝင္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွလာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

      ထိုသို႔ ေတြ႔ဆုံရာ၌  လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ မသန္စြမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္း ႐ုံးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား အလုပ္ခြင္တည္ၿမဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Job push programme ကိစၥရပ္မ်ား၊ ထ႔ိုအျပင္ မသန္စြမ္းမ်ားအား ေအာက္ေျခတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုိ တိုက္ဖ်က္သည့္အေနျဖင့္ အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြ၍   ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter